Z A P I S N I K  IZREDNE  SEJE  SKUPŠČINE 


Dne 16.05.2011 je bila v prostorih Zveze Raičeva ulica 59c, 1000 LJUBLJANA s pričetkom ob 20.00 uri sklicana izredna skupščina Zveze.
Vabljeni: vsi predstavniki društev.
PRISOTNI : Robert Jurkas, Alan Krajnc, Jurij Šerbec, Anita Erzetič, Lučka Knez, Peter Naskovič
 
Po sklepu predsedstva Zveze o izvedbi izredne skupščine, je bil predlagan naslednji
dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva.
  2. Sprejem sklepa o uporabi Protidopinškega pravilnika NAK
  3. Sprejem sklepa za imenovanje odgovorne osebe
  4. Razno 

RAZPRAVA PO TOČKAH DNEVNEGA REDA IN SPREJETI SKLEPI:
 
1.Izvolitev delovnega predsedstva.
 Predlagano je bilo delovno predsedstvo v sestavi:
Alan Kranjc, predsednik,
Robert Jurkas, generalni sekretar
Lučka Knez, zapisnikar
Jurij Šerbec, overovitelj  zapisnika
Anita Erzetič, overovitelj  zapisnika 
Sklep 1/2010: Predlagano delovno predsedstvo je bilo soglasno izvoljeno.
 
2.Sprejem sklepa o uporabi Protidopinškega pravilnika NAK
Z vsebino Protidopinškega pravilnika in s pomenom njegovega sprejema , je člane delovnega predsedstva seznanil generalni sekretar Robert Jurkas. Po razpravi so člani delovnega predsedstva sprejeli naslednji sklep:
 
Sklep 2/2011: Zveza Reševalcev iz Vode Slovenije, začne v celoti uporabljati Protidopinški Pravilnik Nacionalne Antidopinške Komisije, od 16.05.2011 dalje.
 
3. Sprejem sklepa za imenovanje odgovorne osebe
 Imenuje se odgovorna oseba za urejanje dokumentov in vodenje postopkov za zvezo reševalcev iz vode in sicer Robert Jurkas
 
Sklep 3/2011: sklep je bil soglasno sprejet.
 
Skupščina je bila zaključena ob 21.30 uri.
 
V Ljubljani, dne 16.05.2011
 
Zapisnikar:                                                                                      Delovni predsednik:
Lučka Knez                                                                                       Alan Krajnc
 
Overovitelj zapisnika:                                                                     Overovitelj zapisnika:
Anita Erzetič                                                                                     Jurij Šerbec

 

PROTIDOPINŠKI PRAVILNIK NACIONALNE ANTIDOPINŠKE KOMISIJE


Ljubljana, 3. junija 2009
Sprejet 03.06.2009 na 19. seji seji IO OKS – ZŠZ
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
- Nacionalna antidoping komisija-
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 08
Fax.: +386 1 230 60 26
http://www.olympic.si
2
03.06.2009
KAZALO
I. SPLOŠNE DOLOČBE......................................................................................................... 3
II. UPORABA PRAVILNIKA................................................................................................ 3
III. DOPING............................................................................................................................. 6
IV. OBVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE........................................................................ 11
V. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA KONTROLE DOPINGA ........................................... 12
VI. ANALIZA VZORCEV ..................................................................................................... 15
VII. POSTOPEK KONTROLE DOPINGA IN POTRDITEV KRŠITVE PREDPISOV
PROTI DOPINGU.......................................................................................................... 16
VIII. DISCIPLINSKI POSTOPEK...................................................................................... 22
IX. SANKCIJE ....................................................................................................................... 25
X. PRITOŽBENI POSTOPEK............................................................................................. 34
XI. POROČANJE................................................................................................................... 38
XII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI.......................................................................................... 39
XIII. MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE ODLOČB ............................................................ 40
XIV. ČASOVNA OMEJITEV POSTOPKA ....................................................................... 40
XV. FINANCIRANJE............................................................................................................ 40
XVI. SPREMEMBE & RAZLAGA PRAVILNIKA........................................................... 41
XVII. INFORMACIJE IN OBVESTILA............................................................................. 41
XVIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI, VELJAVNOST IN ZAKONODAJA..................... 42
PRILOGA 1: DEFINICIJE.................................................................................................... 44
3
03.06.2009
Nacionalna antidopinška komisija (NAK), kot krovna institucija za področje antidopinga v
Republiki Sloveniji, ki sta jo ustanovila Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih
zvez (OKS-ZŠZ) in Ministrstvo za šolstvo in šport, je Svetovni kodeks proti dopingu sprejela
5. avgusta 2005. S ciljem, da bi delovala kot neodvisna organizacija proti dopingu v imenu
Republike Slovenije, je NAK sprejela naslednja pooblastila in naloge:
• načrtovati, koordinirati, izvajati, nadzirati in zagovarjati izboljšave pri kontroli
dopinga;
• koordinirati delo z drugimi pristojnimi nacionalnimi organizacijami in ostalimi
organizacijami proti dopingu;
• spodbujati recipročna testiranja med nacionalnimi organizacijami proti dopingu;
• spodbujati raziskave proti dopingu;
• kjer je financiranje predvideno, zadržati delež ali celotno izplačilo sredstev za obdobje
izločitve kateregakoli športnika/ce ali spremljajočega osebja, ki je kršilo predpise proti
dopingu;
• v skladu s svojimi pooblastili strogo preverjati vse možne kršitve predpisov proti
dopingu, vključno s preiskavami o tem, ali je bilo športnikovo spremljajoče osebje ali
druge osebe vpletene v katerikoli primer dopinga;
• načrtovati, izvajati in nadzorovati programe obveščanja in vzgoje.
Ta pravilnik je sprejet in se izvaja skladno s pristojnostmi NAK glede na Kodeks in je
nadaljevanje prizadevanj NAK-a, da izkorenini uporabo nedovoljenih snovi in postopkov v
Republiki Sloveniji.
Ta pravilnik ureja, podobno kot ostala športna pravila, pogoje, pod katerimi se šport odvija.
Udeleženci sprejmejo ta pravilnik kot pogoj za sodelovanje v športu. Ta pravilnik je
specifične narave in v nobenem primeru ni podvržen ali omejen na zahteve in pravne okvire,
ki se uporabljajo v kazenskih postopkih ali zadevah glede zaposlovanja.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik celovito ureja namen, organizacijo in postopke kontrole dopinga na nacionalni
ravni v Republiki Sloveniji v pristojnosti NAK. Določila tega pravilnika sprejmejo in v svoje
predpise, statute in/ali druga pravila vključijo vse nacionalne panožne športne zveze
Republike Slovenije, kot je določeno v nadaljnjem besedilu tega pravilnika.
2. člen
Kadarkoli je v pravilniku uporabljen izraz športnik, tekmovalec, rekreativec, trener ali
podobno, je, razumljivo, mišljena tudi športnica, tekmovalka, rekreativka, trenerka ali
podobno. Vzrok za uporabo samo samostalnika moškega spola je poenostavitev, ne pa
diskriminacija pripadnic ženskega spola.
II. UPORABA PRAVILNIKA
4
03.06.2009
3. člen
3.1 Ta pravilnik velja za NAK, za vse nacionalne panožne športne zveze in za vse udeležence
dejavnosti nacionalnih panožnih športnih zvez, in sicer preko udeleženčevega članstva,
akreditacije ali sodelovanja v njihovih nacionalnih panožnih športnih zvezah, njihovih
dejavnostih ali športnih dogodkih. Oseba, ki ni članica katere od nacionalnih panožnih
športnih zvez Slovenije in ki izpolnjuje pogoje za članstvo v registriranem seznamu za
testiranje NAK-a, mora postati članica nacionalne panožne športne zveze te osebe in mora
biti na voljo za testiranje vsaj (12) dvanajst mesecev pred udeležbo na mednarodni
prireditvi ali na prireditvi svoje nacionalne panožne športne zveze. Pravilnik velja tudi za
vse dejavnosti, ki jo na kakršnikoli način organizira, vodi, sklicuje ali potrdi organizacija
za nacionalno prireditev ali nacionalna liga, in za vse osebe, ki so na kakršenkoli način
udeležene pri takšnih dejavnostih.
Uporaba za nacionalne panožne športne zveze
4. člen
4.1 Nacionalne panožne športne zveze so dolžne sprejeti ta pravilnik in vse pravilnike, ki so
sprejeti na njegovi podlagi, in ga vključiti bodisi neposredno ali preko sklicevanja v svoje
splošne akte, statut ali pravila in na ta način preko športnih pravil ter pravic in dolžnosti
zavezati svoje člane in udeležence. Če nacionalna panožna športna zveza sprejme ta
pravilnik, se šteje, da je v celoti vključila določila tega pravilnika v svoje pravilnike,
statute in/ali druga pravila. Šteje se, da so nacionalne panožne športne zveze, ki so članice
OKS-ZŠZ, z dnem uveljavitve tega pravilnika sprejele ta pravilnik in so tako samodejno
zavezane k uporabi vseh določb tega pravilnika.
4.2 Ko nacionalne panožne športne zveze sprejmejo določila tega pravilnika bodisi
neposredno v celoti ali preko sklicevanja v njihove pravilnike, statute in/ali druga pravila,
ni dovoljeno sprejemati nobenih dopolnil ali dodatkov k temu pravilniku.
4.3 Veljavnost tega pravilnika za udeležence temelji na članskih obveznostih, ki veljajo med
nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in njihovimi člani ali udeleženci preko
individualnih dogovorov ali kakršnih koli drugih dogovorov glede sodelovanja v športu na
podlagi njenih pravil.
4.4 Pogoj za prejemanje finančne in druge pomoči Vlade Republike Slovenije in/ali NAK-a je,
da nacionalne panožne športne zveze sprejemajo in ravnajo v skladu z duhom in določili
slovenskega programa proti dopingu in tem pravilnikom, vključno z izrekanjem sankcij
posameznikom, kot tudi, da spoštujejo pooblastila NAK ter z njo sodelujejo ter spoštujejo
organe v postopku v vseh zadevah proti dopingu, ki niso vodene na podlagi pravil
pristojnih mednarodnih zvez v skladu z določili Kodeksa.
4.5 S sprejemom tega pravilnika nacionalne panožne športne zveze priznajo pristojnost in
odgovornost NAK v zvezi z izvajanjem slovenskega programa proti dopingu in
pooblaščajo NAK, da izvaja kontrolo dopinga. Prav tako takšno pristojnost in odgovornost
NAK-a priznajo tudi člani nacionalne panožne športne zveze in udeleženci. Mednarodne
zveze in NAK spoštujejo pristojnosti drug drugega, kot je predvideno v Kodeksu.
5
03.06.2009
4.6 S sprejemom tega pravilnika za nacionalne panožne športne zveze in njihove športnike
tudi formalno velja ta pravilnik. S tem se strinjajo, da bodo ravnale v skladu z odločitvami
na podlagi tega pravilnika, zlasti z odločitvami disciplinske komisije NAK in arbitraže
NAK.
Uporaba za osebe
5. člen
5.1 Ta pravilnik velja za osebe, ki:
• so člani nacionalne panožne športne zveze Slovenije, ne glede na to, kje prebivajo ali
se nahajajo;
• so pridruženi člani nacionalne panožne športne zveze ali njihovih klubov, ekip, zvez
ali lig;
• sodelujejo v kakršni koli obliki v katerikoli dejavnosti, ki jo organizira, vodi, sklicuje
ali je zanjo dala soglasje nacionalna panožna športna zveza v Sloveniji ali njena
pridružena članica, klub, ekipa, zveza ali liga in
• sodelujejo v kakršni koli obliki v katerikoli dejavnosti, ki jo organizira, vodi, sklicuje
ali je zanjo dala soglasje organizacija za nacionalno prireditev ali nacionalna liga, ki
ni pridružena članica nacionalne panožne športne zveze.
5.2 Za udeležence, vključno z mladoletnimi, se šteje, da so sprejeli, zanje velja in da bodo
ravnali v skladu s tem pravilnikom preko svoje udeležbe v športu.
5.3 Naloge in odgovornosti športnikov so:
• da poznajo in strogo spoštujejo ta pravilnik (ne glede na druga pravila proti dopingu,
ki zanje veljajo);
• da so na razpolago za odvzem vzorca;
• da prevzamejo odgovornost, v smislu dopinga, za vse, kar so užili ali uporabili; da
obvestijo medicinsko osebje o svoji dolžnosti, da ne uporabljajo nedovoljenih snovi ali
nedovoljenih postopkov, ter da prevzamejo odgovornost in zagotovijo, da nobeno
zdravljenje ne krši strategije in predpisov proti dopingu, ki so bili sprejeti na podlagi
Kodeksa.
5.4 Vloga in naloge spremljajočega osebja športnika so:
• poznati in spoštovati določila tega pravilnika (ne glede na druga pravila proti dopingu,
ki veljajo zanje ali za športnika, ki ga spremljajo);
• sodelovati v programu testiranja športnikov; in
• izkoristiti svoj vpliv na vrednote in obnašanje športnika s ciljem utrjevati njegovo
protidopinško prepričanje.
5.5 Upošteva se, da za nekatere udeležence lahko veljajo tudi predpisi proti dopingu drugih
organizacij proti dopingu, vključno s (v primeru športnikov mednarodnega razreda in
športnikov, ki sodelujejo na mednarodni prireditvi) predpisi mednarodne zveze, in da bodo
enako ravnanje udeležencev zahtevala tudi pravila drugih organizacij proti dopingu. Ta
pravilnik ne omejuje dolžnosti udeležencev v skladu s takimi drugimi pravili. Vprašanje
pristojnosti in druga vprašanja, ki bi izvirala iz podobnih zahtev na podlagi tega pravilnika
in takih drugih pravil, se bodo reševala v skladu s Kodeksom.
6
03.06.2009
5.6 Če se pri katerikoli osebi ugotovi, da je kršila predpise proti dopingu, nastopijo posledice
kršitev predpisov proti dopingu v skladu s tem pravilnikom. Za osebo, ki je bila
kaznovana na podlagi tega pravilnika, veljajo pravila za celotno obdobje izločitve, ne
glede na to, kakšen je status članstva osebe v katerikoli nacionalni panožni športni zvezi
ali drugi športni zvezi. Enako velja tudi za kontrolo dopinga, razen v primeru, da
kaznovana oseba zaključi s tekmovanjem v času izločitve.
Prenos pooblastil
Člen 5a
5a.1 S sprejemom tega pravilnika (v skladu s 4. členom tega pravilnika), nacionalne panožne
športne zveze formalno prenesejo in preložijo vso odgovornost glede kontrole dopinga, ki
izhajajo iz njihovih obveznosti do pristojne mednarodne zveze, na NAK.
5a.2 Če predpisi mednarodne zveze zahtevajo, da nacionalna panožna športna zveza ukrepa
zoper udeleženca zaradi domnevne kršitve predpisov proti dopingu, takšne ukrepe izvede
NAK v skladu s tem pravilnikom in pravili pristojne mednarodne zveze.
III. DOPING
6. člen
Namen kontrole dopinga
6.1 Kontrola dopinga se opravi iz etičnih in medicinskih razlogov.
6.2 Kontrola dopinga omogoča enakopravnost tekmovalcev pri doseganju tekmovalnih izidov
glede na njihove zmožnosti in motiviranost, onemogoča pa doseganje tekmovalnih izidov
pod vplivom nedovoljenih snovi ali z uporabo nedovoljenih postopkov.
6.3 S kontrolo dopinga se zagotavlja varovanje življenja in zdravja tekmovalcev, preprečuje
pa se nastanek bolezni, poškodb in invalidnosti.
7. člen
Doping je ena ali več kršitev določb 8. člena tega pravilnika.
8. člen
Kršitev predpisov proti dopingu predstavlja:
8.1 Prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih presnovkov (metabolitov) ali označevalcev
(markerjev) v vzorcih telesa športnika.
7
03.06.2009
8.1.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos nedovoljenih snovi v svoje
telo. Športniki so odgovorni za vsako odkritje prisotnosti nedovoljenih snovi ali
njihovih presnovkov ali označevalcev v telesnih vzorcih. V skladu s tem ni nujno, da je
namen, krivda ali vednost uporabe s strani športnika jasno razvidna, da bi se s tem
ugotovila kršitev predpisov proti dopingu v skladu s členom 8.1.
8.1.2 Kot zadosten dokaz, da so bili kršeni predpisi proti dopingu, na podlagi člena 8.1 tega
pravilnika zadostuje eno od naslednjega: prisotnost nedovoljene snovi ali njenega
metabolita ali označevalca v A vzorcu športnika, kadar športnik odkloni analizo
vzorca B in vzorec B ni analiziran; ali, kadar je vzorec B športnika analiziran in
analiza vzorca B potrjuje prisotnost nedovoljene snovi ali njenega metabolita ali
označevalca, ki je bil odkrit v športnikovem A vzorcu.
8.1.3 Z izjemo tistih snovi, za katere seznam nedovoljenih snovi predpisuje količinski prag
poročanja, se odkrita prisotnost katerekoli količine nedovoljene snovi ali njenih presnovkov ali
označevalcev v telesnem vzorcu športnika šteje za kršitev predpisov proti dopingu.
8.1.4 Ne glede na splošno določbo člena 8.1 se lahko v seznamu nedovoljenih snovi določijo
posebna merila za vrednotenje nedovoljenih snovi, ki se lahko proizvajajo endogeno.
8.2 Uporaba ali poskus uporabe nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.
8.2.1 Osebna dolžnost vsakega športnika je, da prepreči vnos nedovoljenih snovi v svoje
telo. Ni potrebno, da bi bil prisoten naklep, napaka, malomarnost ali poznavanje
uporabe s strani športnika, da bi se ugotovila kršitev predpisov proti dopingu na
podlagi uporabe nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov.
8.2.2 Ni pomembno dejstvo, da je bila uporaba nedovoljenih snovi ali nedovoljenih
postopkov uspešna. Zadostuje, da je bila nedovoljena snov ali nedovoljen postopek
uporabljen ali da je šlo za poskus uporabe v smislu kršitve predpisov proti dopingu.
8.3 Odklanjanje ali neuspešno dajanje telesnih vzorcev brez tehtne obrazložitve, po
obvestilu, kakor določa ta pravilnik, ali drugo izogibanje dajanju vzorcev.
8.4 Kršitev veljavnih določb glede športnikove razpoložljivosti za testiranje izven
tekmovanja, kot to opredeljujejo Mednarodni standardi za testiranje, vključno z
neposredovanjem točnega naslova v skladu s členom 11.3 Mednarodnih standardov za
testiranje (»Neuspela prijava«) in nerazpoložljivostjo za testiranje na prijavljenem naslovu v
skladu s členom 11.4 Mednarodnih standardov za testiranje (»Neopravljeno testiranje«).
Katerakoli kombinacija treh neuspelih testiranj in/ali neuspele prijave bivališča, zagrešena v
roku 18-mesečnega obdobja, v skladu z objavo NAK, predstavlja kršitev predpisov proti
dopingu.
8.5 Oviranje ali poskus oviranja kateregakoli dela postopka kontrole dopinga.
8.6 Posest nedovoljenih snovi in postopkov.
8
03.06.2009
8.6.1 Posest nedovoljenih snovi ob testiranju izven tekmovanja ali uporaba nedovoljenega
postopka kadarkoli ali kjerkoli, razen če športnik dokaže, da je posest posledica odobrene TI
ali drugega opravičljivega razloga.
8.6.2 Posest nedovoljene snovi ob testiranju izven tekmovanja ali posest nedovoljenega
postopka s strani športnikovega spremljevalnega osebja v povezavi s športnikom ali
tekmovanjem ali treningom, razen če je posest posledica odobrene TI ali drugega
opravičljivega razloga.
8.7 Prekupčevanje katerekoli nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.
8.8 Dajanje ali poskus dajanja nedovoljene snovi kateremukoli športniku na tekmovanju
ali omogočanje uporabe nedovoljenega postopka ali dajanje ali poskus dajanja nedovoljene
snovi ali nedovoljenega postopka športniku izven tekmovanja ali pomoč, spodbujanje, lajšanje
dostopa, nagovarjanje, prikrivanje ali katerokoli drugo dejanje, ki predstavlja kršitev ali
poskus kršitve predpisov proti dopingu.
Dokazovanje dopinga
9. člen
9.1 Dokazno breme, ali je prišlo do kršitve predpisov proti dopingu, nosi nacionalna
antidopinška komisija (NAK). Kot dokazni standard kršitve predpisov proti dopingu se
šteje, če NAK v zadovoljivi meri ugotovi kršitev predpisov proti dopingu ob upoštevanju
resnosti predloženih obtožb. Zahteva se dokaz s stopnjo verjetnosti (in ne s stopnjo
gotovosti).
9.2 Kjer pravilnik nalaga dokazno breme športniku ali drugi osebi, ki je osumljena kršitve
predpisov proti dopingu, z namenom, da se ovrže sum ali zberejo posebni dokazi ali
ugotovijo posebne okoliščine, se zahteva dokaz s stopnjo verjetnosti, razen v primerih,
kot to določata člena 38 in 39.7, kjer mora športnik zadostiti zahtevi po višjem dokaznem
standardu.
9.3 Dejstva o kršitvi predpisov proti dopingu se ugotavljajo s pomočjo kateregakoli
zanesljivega načina, vključno s priznanjem. V postopkih se uporabljajo naslednja pravila:
9.3.1 Laboratoriji, ki jih je akreditirala WADA, morajo vzorce analizirati in shranjevati v
skladu z mednarodnimi standardi analize vzorcev. Športnik lahko ovrže predhodno
domnevo z dokazovanjem, da je prišlo do odstopanja od mednarodnih standardov. Če
športnik predhodno domnevo izpodbija s trditvijo, da je prišlo do odstopa od
mednarodnih standardov, mora NAK dokazati, da takšen odstop ni povzročil
»pozitivnega rezultata« (nasprotne analitične ugotovitve).
9.3.2 Odstop od mednarodnih standardov testiranja, ki ni povzročil »pozitivnega rezultata«
(nasprotne analitične ugotovitve) ali drugih kršitev predpisov proti dopingu, ne
razvrednoti rezultata testiranja. Če športnik dokaže, da je med testiranjem prišlo do
odstopa od mednarodnih standardov, mora NAK dokazati, da takšen odstop ni
povzročil »pozitivnega rezultata« (nasprotne analitične ugotovitve) ali dejanske
osnove za kršitev predpisov proti dopingu.
9
03.06.2009
9.3.3 Dejstva, ugotovljena s pravnomočno odločbo sodišča ali odločbo drugega organa, ki je
v skladu s slovensko zakonodajo izenačena z odločbo sodišča, so neovrgljiv dokaz
proti športniku ali drugi osebi, na katere se odločba na podlagi teh dejstev nanaša,
razen če športnik ali druga oseba dokaže, da odločba krši načela pravičnosti.
9.3.4 Če športnik ali druga oseba zavrne sodelovanje na zaslišanju, potem ko je bila v
razumnem roku podana zahteva za takšno zaslišanje (bodisi osebno ali po telefonu v
skladu s tem pravilnikom), ali pa v primeru, da ne odgovarja na vprašanja senata,
lahko senat na zaslišanju glede kršitve predpisov proti dopingu sprejme sklep, ki je v
škodo športniku ali drugi osebi in šteje, da je kršitev predpisov proti dopingu izkazana.
Seznam nedovoljenih snovi in postopkov
10. člen
10.1 Ta pravilnik vključuje seznam nedovoljenih snovi in postopkov, ki ga objavlja in
občasno dopolni WADA, kot to določa člen 4.1 Kodeksa. NAK zagotovi veljavni
seznam nedovoljenih snovi in postopkov vsaki nacionalni panožni športni zvezi in
poskrbi, da je veljavni seznam nedovoljenih snovi in postopkov na razpolago vsem
njenim članicam in organom v sestavi.
10.2 Če v Seznamu nedovoljenih snovi in postopkov ali v dopolnilih ni določeno drugače,
stopi seznam nedovoljenih snovi in postopkov in/ali dopolnila v veljavo v skladu s tem
pravilnikom tri (3) mesece po tem, ko WADA objavi seznam nedovoljenih snovi in
postopkov, ne da bi bili za to potrebni dodatni koraki NAK-a.
10.3 Za potrebe izvajanja členov od 35 do 44 (Sankcije za posameznike), se šteje, da so vse
nedovoljene snovi tudi “specifične snovi”, razen (a) snovi v razredu anaboličnih agentov
in hormonov in (b) tisti stimulansi in hormonski antagonisti ter modulatorji, ki so tako
opredeljeni na seznamu nedovoljenih snovi in postopkov. Nedovoljeni postopki se ne
štejejo za specifične snovi.
10.4 Na podlagi člena 4.3.3 Kodeksa je določitev nedovoljenih snovi in nedovoljenih
postopkov WADA, ki se uvrstijo na seznam nedovoljenih snovi in postopkov, in
razvrstitev snovi v kategorije na seznamu nedovoljenih snovi in postopkov dokončna in
ni predmet preverjanja športnika ali druge osebe, ki bi temeljila na trditvi, da snov ali
postopek ni maskirni agent ali da ni imela učinka na izboljšan nastop, da ni
predstavljala tveganja za zdravje ali ni bila v nasprotju z duhom športa.
Terapevtske izjeme (TI)
11. člen
Vključitev Mednarodnih standardov za terapevtske izjeme (TI)
11.1 Ta pravilnik povzema in vključuje WADA Mednarodne standarde za terapevtske
izjeme, ki jih WADA občasno dopolni. Šteje se, da udeleženci in nacionalne panožne
športne zveze ta dopolnila sprejemajo kot zanje obvezujoča.
10
03.06.2009
Obseg in učinek TI
11.2 Športniki z dokumentiranim zdravstvenim stanjem, ki zahtevajo uporabo nedovoljene
snovi ali nedovoljenega postopka, morajo najprej pridobiti TI (terapevtsko izjemo).
Prisotnost nedovoljene snovi ali njenih metabolitov ali označevalcev (člen 8.1),
uporaba ali poskus uporabe nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka (člen 8.2),
posest nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka (člen 8.6) ali dajanje nedovoljene
snovi ali nedovoljenega postopka (člen 8.8) skladna z veljavnimi TI, ki so bile izdane
na osnovi Mednarodnih standardov za TI, se ne štejejo za kršitev predpisov proti
dopingu. Razen tega morajo biti vsi primeri, ko športnik uporabi vdihavanje Beta-2
agonistov, objavljeni preko ADAMS-a, kadar se to zdi razumno, takoj ko je bil
proizvod uporabljen in mora biti prav tako prijavljen na obrazcu za kontrolo dopinga v
času testiranja (člen 7.13 Mednarodnih standardov za TI). Četudi niso prepovedani,
se mora za uporabo Glucocorticosteroidov, ki ne poteka po običajni sistematski poti,
torej intraartikularno, periartikularno, peritendinozno, epiduralno, z intradermalnimi
injekcijami in po dihalnih poteh, predložiti deklaracijo o uporabi..
11.3 TI, ki so bile športniku odobrene s strani podpisnika Kodeksa (vključno z vsemi TI, ki
so bile odobrene pred dnem veljave), se priznajo na podlagi tega pravilnika v skladu s
pogoji za odobritev, če je odobritev skladna z TI standardi in da TI ni potekla ali je
nanjo kakorkoli vplivala katerakoli sprememba na seznamu nedovoljenih snovi in
nedovoljenih postopkov od datuma, ko je bila TI odobrena. V nasprotnem primeru
mora športnik pridobiti TI od NAK na podlagi tega pravilnika.
11.4 Športnik ne sme zaprositi za TI pri več organizacijah proti dopingu. Če športnik
zaprosi za TI na podlagi predpisov njegove mednarodne zveze ali druge organizacije
proti dopingu, mora o odobritvi ali zavrnitvi TI takoj obvestiti NAK s tem, da
posreduje kopije vloge in odločitve.
TI za športnike mednarodnega razreda in športnike, ki sodelujejo na mednarodnih
prireditvah
11.5 Športniki se morajo zavedati, da TI, ki jo je odobril NAK, ne bo potrdila mednarodna
zveza zaradi testiranja v okviru predpisov proti dopingu mednarodne zveze. Športnik,
ki je uvrščen na Mednarodni registrirani seznam za testiranje ali ki sodeluje na
mednarodni prireditvi, je osebno odgovoren za to, da ugotovi, ali mora na podlagi
veljavnih predpisov mednarodne zveze predložiti vlogo za TI pri mednarodni zvezi, ne
glede na to, ali mu je bila odobrena TI na podlagi tega pravilnika.
Odobritev TI
11.6 Športniki, ki so vključeni v registrirani seznam za testiranje NAK-a, in drugi
športniki, ki sodelujejo na katerikoli nacionalni prireditvi, morajo pridobiti TI, ki jo
prizna ali odobri NAK. Vlogo za TI je potrebno predložiti čim prej (za športnika, ki je
uvrščen na Registrirani seznam za testiranje, to pomeni takoj po tem, ko je bil
obveščen o uvrstitvi na seznam) in v vsakem primeru (razen v nujnih primerih)
najkasneje 21 dni pred sodelovanjem športnika na tej prireditvi.
11.7 NAK o odobrenih TI obvesti športnikovo nacionalno panožno športno zvezo,
mednarodno zvezo in WADA. Drugi športniki, ki so predmet testiranja in ki morajo
jemati nedovoljeno snov ali postopek zaradi terapevtskih razlogov, morajo pridobiti TI
od svoje nacionalne organizacije proti dopingu ali drugega pristojnega organa, ki ga je
11
03.06.2009
imenovala njihova nacionalna panožna športna zveza, kot to določajo predpisi
nacionalne organizacije proti dopingu ali drugega telesa. Nacionalne panožne športne
zveze o odobritvi TI nemudoma obvestijo NAK in WADA.
Komisija za zdravstveno varstvo športnikov
11.8 OKS-ZŠZ imenuje komisijo za zdravstveno varstvo športnikov (Odbor za TI), ki
preuči vloge za TI. Ko NAK prejme vlogo za TI, predsednik Odbora za TI določi
enega ali več članov Odbora za TI (tudi predsednika), da vlogo preuči. Član(i) Odbora
za TI nemudoma preučijo vlogo na podlagi Mednarodnih standardov za TI in
sprejmejo odločitev glede vloge, ki je hkrati tudi končna odločitev NAK.
Preverjanje TI
11.9 WADA lahko na pobudo športnika ali lastno pobudo preveri odobritev ali zavrnitev
katerekoli TI, ki jo je odobril NAK.
11.10 Dokler postopek preverjanja ni končan, ostane v veljavi prvotna odločitev.
11.11 Če WADA ugotovi, da odobritev ali zavrnitev TI ni v skladu z Mednarodnimi
standardi za TI, ki so takrat v veljavi, potem lahko WADA spremeni takšno odločitev.
Na odločitve glede TI je možna pritožba na podlagi določb člena 47 in členov, ki
sledijo (Pritožbe).
IV. OBVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE
12. člen
12.1. NAK spodbuja uporabo znanstveno utemeljenih fizioloških in psiholoških programov
treniranja in tekmovanja.
12.2. NAK sprejema in preko nacionalnih panožnih športnih zvez izvaja izobraževalne in
informativne programe, s katerimi tekmovalce in javnost seznanja s škodljivimi učinki
dopinga ter potekom doping kontrole.
12.3. Za namen obveščanja in izobraževanja športnikov in javnosti NAK vzpostavi uraden
spletni portal, s pomočjo katerega nudi sveže in točne informacije o:
- snoveh in postopkih s seznama nedovoljenih snovi in postopkov,
- posledicah, ki jih ima doping na zdravje, kot tudi na izid tekmovanja,
- postopkih kontrole dopinga in
- športnikovih pravicah in nalogah v zvezi z dopingom.
12.3.1. Spletni portal ne izključuje ostalih obveznosti, ki jih ima NAK v zvezi z obveščanjem
in izobraževanjem športnikov in javnosti v zvezi z dopingom.
12
03.06.2009
13. člen
13.1 NAK sprejema in izvaja smernice boja za šport brez dopinga, ki so skladne s Kodeksom.
V. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA KONTROLE DOPINGA
14. člen
14.1 Kontrolo dopinga organizira NAK. NAK sprejme svoj statut, v katerem med drugim
podrobneje določi pravila njenega delovanja, kot tudi nagrade za člane vseh odborov, ki
delujejo na podlagi tega pravilnika.
14.2 Predsednik NAK je odgovoren za delo NAK ter za povezavo z WADA.
14.3 NAK imenuje pooblaščene uradnike za kontrolo dopinga.
14.4 Pooblaščeni uradniki za kontrolo dopinga se izkažejo z izkaznico ali pisnim
pooblastilom, ki ju izda NAK.
14.5 Pooblaščeni uradniki za kontrolo dopinga so pooblaščeni za odvzeme telesnih vzorcev
na tekmovanjih in izven tekmovanj.
14.6 Pooblaščeni uradnik za kontrolo dopinga je odgovoren za pravilno izvedbo kontrole
dopinga.
14.7 NAK organizira licenčne seminarje za uradnike za kontrolo dopinga praviloma enkrat
na leto.
14.8 NAK na podlagi uspešno opravljenega usposabljanja uradniku za kontrolo dopinga
izda licenco, ki velja eno leto.
14.9 NAK ima pristojnost, da oblikuje načrt razporeditve testiranja na podlagi 4. člena
Mednarodnih standardov za testiranje, in izvajanje tega načrta vključno z nadziranjem
vsega testiranja, ki se izvaja za ali v imenu NAK.
Testiranje
15. člen
Vključitev Mednarodnih standardov za testiranje
15.1 Ta pravilnik povzema in vključuje WADA Mednarodne standarde za testiranje, ki jih
WADA občasno dopolni. Šteje se, da udeleženci in nacionalne panožne športne zveze ta
dopolnila sprejemajo kot zanje obvezujoča. Testiranje, ki ga izvede sama NAK ali kdo
drug v njenem imenu, mora biti vsebinsko skladno z WADA Mednarodnimi standardi za
testiranje, ki so veljavi v času testiranja.
Pooblastilo za testiranje
13
03.06.2009
15.2 Za vse športnike pod okriljem njihove nacionalne zveze veljajo določila za testiranje
na tekmovanju njihove nacionalne panožne športne zveze, njene pristojne mednarodne
zveze, NAK-a in katerekoli organizacije proti dopingu, ki je odgovorna za testiranje na
tekmovanju ali prireditvi, na kateri sodelujejo. Za vse športnike pod okriljem njihove
nacionalne zveze, vključno s športniki, ki so v obdobju neustreznosti ali so začasno
izključeni, veljajo tudi določila za testiranje izven tekmovanja ob kateremkoli času in
kraju z ali brez predhodnega obvestila WADA, športnikove nacionalne panožne
športne zveze, mednarodne zveze, NAK-a, nacionalne organizacije proti dopingu
katerekoli države, v kateri je športnik državljan, kjer se športnik nahaja, imetnik
licence, ali član športne organizacije, MOK-a v času Olimpijskih iger ter MPOK med
Paraolimpijskimi igrami. Ciljno testiranje ima pri tem prednost.
15.3 Vsi športniki, za katere velja ta pravilnik, morajo biti na razpolago in se morajo
udeležiti testiranja, na podlagi določb tega pravilnika na kateremkoli kraju in ob
kateremkoli času (bodisi na tekmovanju ali izven tekmovanja tako v Republiki
Sloveniji kot tudi izven nje). Testiranje na podlagi tega pravilnika vodi NAK.
15.4 Na podlagi člena 15.2 in člena 15.2 Kodeksa imajo lahko pristojnost testiranja
športnikov, za katere velja ta pravilnik, tudi druge organizacije proti dopingu. NAK
takšna testiranja priznava in lahko prične s postopkom proti športniku na podlagi tega
pravilnika zaradi kršitev predpisov proti dopingu ugotovljenih v takšnem testiranju.
Testiranje na prireditvah
15.5 Pobudo za odvzem vzorcev na nacionalnih prireditvah daje in postopke vodi NAK v
sodelovanju s predstavnikom odgovornega organa nacionalne prireditve.
15.6 NAK določi število športnikov, ki so izbrani za testiranje na posameznem
tekmovanju, kot tudi postopke za izbor športnikov za testiranje.
15.7 Na mednarodnih prireditvah se odvzem vzorcev za kontrolo dopinga opravi in vodi na
pobudo mednarodne zveze, ki je odgovorna za prireditev. Če se NAK kljub temu
odloči, da želi opraviti dodatno testiranje športnikov na takšni prireditvi v času
trajanja prireditve, se mora NAK najprej posvetovati z odgovornim organom
prireditve zaradi pridobitve soglasja za vodenje in koordiniranje dodatnega testiranja.
Če NAK ni zadovoljen z odgovorom odgovornega organa prireditve, lahko zaprosi
WADA za odobritev za izvedbo dodatnega testiranja. Če se mednarodna organizacija
odloči, da ne bo izvedla testiranja na takšni prireditvi, lahko NAK v sodelovanju in z
odobritvijo mednarodne organizacije ali WADA začne in izpelje takšno testiranje.
Testiranje izven tekmovanja
15.8 Poleg splošne obveznosti glede vseh športnikov, ki se morajo udeležiti testiranja,
vključno s testiranjem izven tekmovanja ob kateremkoli času in na kateremkoli kraju v
skladu s členoma 11.2 in 15.2 Mednarodnih standardov za testiranje, ima NAK tudi
dolžnost, da določi registrirani seznam za testiranje tistih športnikov, za katere veljajo
določila glede prijave prebivališča na podlagi Mednarodnih standardov za testiranje,
ter da objavi kriterije za športnike, ki se vključijo v registrirani seznam za testiranje,
kakor tudi seznam športnikov, ki v določenem obdobju izpolnjujejo te kriterije. NAK
po potrebi preverja in obnavlja kriterije za vključitev športnikov v registrirani seznam
za testiranje in občasno po potrebi pregleda članstvo v registriranem seznamu za
14
03.06.2009
testiranje na podlagi veljavnih kriterijev. Vsak športnik v registriranem seznamu za
testiranje (a) sporoča NAK-u naslov prebivališča vsako četrtletje v skladu z določili
člena 11.3 Mednarodnih standardov za testiranje (b) po potrebi te podatke osveži na
podlagi določb člena 11.4.2 Mednarodnih standardov za testiranje, tako da so podatki
ob vsakem času natančni in popolni; in (c) je na razpolago za testiranje na sporočenih
krajih v skladu s členom 11.4 Mednarodnih standardov za testiranje .
15.9 Športnik prejme pisno obvestilo o uvrstitvi v registrirani seznam za testiranje.
Športnika se vključi v registrirani seznam za testiranje, četudi je že vključen v
mednarodni registrirani seznam za testiranje. V tem primeru NAK in mednarodna
zveza sprejmeta dogovor, katera bo prejela prijavo športnikovega prebivališča in o tem
obvestila drugo stran in druge organizacije proti dopingu, ki imajo pristojnost
testiranja tega športnika v skladu s členom 11.1.7 Mednarodnih standardov za
testiranje (d) (v primeru, da ni dogovora WADA odloči, katera od obeh ima to
pristojnost). V vsakem primeru športnik predloži prijavo prebivališča samo eni
organizaciji, in sicer samo NAK-u ali pa mednarodni zvezi.
15.10 Če športnik ne prijavi NAK-u svojega prebivališča, se šteje, da gre za neuspelo prijavo
v skladu s členom 8.4, ki določa pogoje na podlagi člena 11.3.5 Mednarodnih
standardov za testiranje.
15.11 Če športnik ni na razpolago za testiranje na prijavljenem prebivališču, se šteje, da gre
za neopravljeno testiranje v skladu s členom 8.4, ki določa pogoje na podlagi člena
11.4.3 Mednarodnih standardov za testiranje.
Umik in povratek na tekmovanja
15.12 Za športnika, ki ga je NAK uvrstil na registrirani seznam za testiranje, ostaja naprej v
veljavi ta pravilnik, vključno z obveznostjo, da mora biti na razpolago za testiranje
izven tekmovanja brez predhodnega obvestila, razen če in dokler športnik ne predloži
pisnega sporočila NAK-u in svoji nacionalni panožni športni zvezi, da se je umaknil iz
aktivnega športnega udejstvovanja v skladu s tem pravilnikom, ali če ne izpolnjuje več
pogojev za vključitev na registrirani seznam za testiranje NAK-a in ga je o tem
obvestil NAK.
15.13 Športnik, ki ni v obdobju izločitve in ki je podal obvestilo o umiku iz športa, se ne sme
vrniti na tekmovanja, razen če je najmanj dvanajst (12) mesecev pred nameravano
vrnitvijo na tekmovanja o tem obvestil NAK in je na razpolago za nenapovedano
testiranje izven tekmovanja, vključno (če je potrebno) z upoštevanjem določb glede
sporočanja o prebivališču iz Mednarodnih standardov za testiranje, ob kateremkoli
času v obdobju pred dejanskim povratkom na tekmovanja.
Testiranje mladoletnikov
15.14 Testiranje mladoletnih športnikov se izvaja v skladu s prilogo C Mednarodnih
standardov za testiranje (Prilagoditve za mladoletne športnike).
15.15 Mladoletnik ne more sodelovati v športni dejavnosti nacionalne panožne športne
zveze, če starši ali skrbniki teh mladoletnikov ne soglašajo s testiranjem mladoletnikov
v skladu s členom 15.12. Za potrebe tega pravilnika se takšno soglasje ugotovi na
15
03.06.2009
podlagi soglasja staršev ali skrbnikov, da mladoletnik lahko sodeluje pri športnih
dejavnostih. Kadarkoli se o tem lahko tudi zahteva pisno soglasje. Kadar je
mladoletnik vključen v registrirani seznam ali v domači seznam, je takšno soglasje
potrdi ob obvestilu o vključitvi v seznam kot predpogoj za nadaljnje sodelovanje v
športnih dejavnostih. Poleg tega lahko pravila neke športne prireditve zahtevajo
predložitev pisnega skladno s členom 15.12 kot predpogojem za sodelovanje
mladoletnikov na tej prireditvi.
Program neodvisnih opazovalcev
15.16 Nacionalne panožne športne zveze in odbori za organizacijo prireditev zagotovijo
dostop osebam, ki sodelujejo v programih neodvisnih opazovalcev na teh prireditvah
na zahtevo NAK.
VI. ANALIZA VZORCEV
16. člen
Vključitev Mednarodnih standardov za laboratorije
16.1 Ta pravilnik povzema in vključuje WADA Mednarodne standarde za laboratorije, ki jih
WADA občasno dopolni. Šteje se, da udeleženci in nacionalne panožne športne zveze ta
dopolnila sprejemajo kot zanje obvezujoča.
Uporaba odobrenih laboratorijev
16.2 Na podlagi člena 2.1 NAK pošlje vzorce za kontrolo dopinga v analizo samo
laboratorijem, ki imajo akreditacijo WADA ali jih WADA kako drugače pooblasti. Izbira
laboratorija, ki ima akreditacijo WADA (ali drugega laboratorija ali načina, ki ga potrdi
WADA) in ki bo opravil analizo vzorcev, je v izključni pristojnosti NAK.
16.3 Laboratoriji analizirajo vzorce za kontrolo dopinga in posredujejo rezultate skladno z
Mednarodnimi standardi za laboratorije.
Namen odvzema in analize vzorcev
16.4 Vzorce za kontrolo dopinga se pošlje v analizo zaradi ugotavljanja nedovoljenih snovi in
nedovoljenih postopkov s seznama nedovoljenih snovi in postopkov in drugih snovi v
skladu z navodili WADA na podlagi nadzornega programa, ki je opisan v členu 4.5
Kodeksa ali v podporo NAK pri opredelitvi ustreznih parametrov v urinu, krvi ali
drugem vzorcu športnika, vključno z DNA ali genomskim zaporedjem za potrebe
ugotavljanja dopinga.
Raziskave vzorcev
16.5 Noben vzorec se brez pisnega soglasja športnika ne sme uporabljati v druge namene,
razen v skladu z določbami člena 16.4. Pri vzorcih, ki se bodo uporabljali (s
športnikovim privoljenjem) za drugačne potrebe, kot jih določa člen 16.4, se odstranijo
16
03.06.2009
vse označbe tako, da ni možno povratno sledenje do posameznega športnika.
VII. POSTOPEK KONTROLE DOPINGA IN POTRDITEV KRŠITVE PREDPISOV
PROTI DOPINGU
Rezultati laboratorijev in morebitna poročila o neskladnosti
17. člen
17.1 NAK prejme laboratorijske rezultate iz laboratorija po faksu, po kurirju ali elektronsko
preko WADA informacijske hiše.
17.2 NAK prejme vsako poročilo uradnika za kontrolo dopinga, ki kaže na morebitno
neizpolnjevanje obveznosti, skupaj z drugo dokumentacijo o postopku odvzema
vzorca preko varnega faksa, kurirja ali elektronsko preko WADA informacijske hiše.
Negativni rezultati
18. člen
18.1 NAK razbere iz obrazca za kontrolo dopinga vse športnike, ki so imeli negativne
rezultate.
18.2 NAK preko WADA informacijske hiše obvesti pristojne o negativnih rezultatih zaradi
evidence.
18.3 NAK lahko obvesti športnika ali njegovega zastopnika o negativnih rezultatih, če se
tako zahteva. NAK ima kljub temu možnost izvedbe morebitnih nadaljnjih testiranj
vzorca, dokler je varno uskladiščen.
18.4 NAK hrani vso dokumentacijo iz postopka za odvzem vzorca skupaj z obvestilom o
negativnem rezultatu najmanj osem (8) let.
Nasprotna analitična ugotovitev
19. člen
19.1 Po prejemu nasprotne analitične ugotovitve NAK pregleda morebitne nepravilnosti v
dokumentaciji glede postopka za odvzem vzorca (vključno z obrazcem za kontrolo
dopinga, poročilom uradnika za kontrolo dopinga in drugimi zapiski) in glede
laboratorijske analize.
19.2 Če v dokumentaciji obstajajo nepravilnosti, NAK odloči, ali nepravilnosti pomenijo
spodbijanje veljavnosti nasprotne analitične ugotovitve.
19.3 Če nepravilnosti utemeljeno spodbijajo veljavnost nasprotne analitične ugotovitve,
NAK razglasi test za neveljavnega.
19.4 Če se test razglasi za neveljavnega zaradi nepravilnosti, je priporočljivo, da NAK
17
03.06.2009
športniku določi kasnejši datum dodatnega testa.
19.5 Če NAK test razglasi za neveljavnega, o tem takoj obvesti športnika, športnikovo
mednarodno zvezo, nacionalno panožno športno zvezo in WADA.
Nadaljnje preiskave
20. člen
20.1 Če vzorec kaže na prisotnost nedovoljene snovi (npr. endogene snovi), pri čemer so
potrebne nadaljnje preiskave zaradi ugotavljanja kršitev predpisov proti dopingu,
lahko NAK izpelje preiskavo, preden pošlje obvestilo športniku o ugotovljeni kršitvi
predpisov proti dopingu.
20.2 V primeru, ko je laboratorij poročal o prisotnosti testosterona/epitestosterona stopnje,
višje kot 6 proti 1 v urinu, je nujna nadaljnja preiskava zaradi ugotavljanja, ali je
stopnja povišana zaradi fizioloških ali patoloških razlogov. Preiskava vključuje
povzetek prejšnjih testov, nadaljnjih testov, rezultate endokrinoloških preiskav in/ali
analizo CIRMS. Če predhodni testi niso na voljo, se športnika pošlje na
endokrinološke preiskave ali se ga testira brez predhodnega obvestila vsaj enkrat
mesečno naslednje tri mesece.
20.3 NAK lahko zahteva pomoč laboratorija ali katerekoli druge znanstvene ali medicinske
stroke za izvedbo preiskave brez izdajanja identitete športnika.
20.4 Če NAK ugotovi, da je prejšnje testiranje športnika pomembno za preiskavo, in če
NAK teh podatkov še nima, mora pisno obvestiti športnika, da je nujna informacija o
športnikovem preteklem testiranju, in to zahtevo pojasniti. Športnik mora na to v
sedmih (7) dneh od prejema obvestila posredovati NAK-u podatke o preteklih
testiranjih in pooblastiti NAK, da pridobi podatke od drugih organizacij proti
dopingu. NAK lahko stopi v stik z drugimi organizacijami proti dopingu, laboratoriji
ali WADA zaradi preverjanja športnikovih preteklih testiranj.
20.5 NAK dokončno določi, ali nadaljnje testiranje zadostno dokazuje kršitev predpisov
proti dopingu. Pri sprejemanju odločitve mora NAK upoštevati vse laboratorijske
analize in ugotovitve ter priporočila zdravstvenih svetovalcev ali nadzornih odborov.
NAK se lahko posvetuje z laboratorijem ali drugimi strokovnjaki pri razlagi rezultatov
nadaljnjih preiskav.
20.6 Če NAK ugotovi, da preiskave kažejo na to, da so nasprotne analitične ugotovitve
posledica fizioloških ali patoloških razlogov in ne kršitev predpisov proti dopingu, o
tem obvesti športnika in v tej zvezi ni več nadaljnjih korakov glede nasprotne
analitične ugotovitve.
20.7 Če NAK ugotovi, da preiskava utemeljuje kršitev predpisov proti dopingu, sledijo
ukrepi v skladu s tem pravilnikom glede na nasprotno analitično ugotovitev.
18
03.06.2009
TI
21. člen
21.1 Če analiza odkrije nedovoljeno snov ali postopek, za katero je bila odobrena TI v
skladu z Mednarodnimi standardi za TI, ni potreben noben nadaljnji ukrep.
21.2 Če je bila športniku odobrena TI v skladu z Mednarodnimi standardi za TI in stopnja
nedovoljene snovi v vzorcu ni skladna s TI, potem NAK ukrepa skladno s tem
pravilnikom na podlagi nasprotne analitične ugotovitve vzorca A.
21.3 Če športniku ni bila odobrena TI v skladu z Mednarodnimi standardi za TI, potem
NAK ukrepa v skladu s tem pravilnikom na podlagi nasprotne analitične ugotovitve
vzorca A.
21.4 NAK ukrepa v skladu s tem pravilnikom na podlagi nasprotne analitične ugotovitve
vzorca A tudi, če je športnik v času kontrole dopinga predložil kakršnekoli dodatne
medicinske informacije.
Obvestilo po prvem pregledu
22. člen
22.1 Ko NAK ugotovi, da na nasprotno analitično ugotovitev ni vplivala nobena
nepravilnost, zaradi katere bi bila neveljavna, in da ne gre za upoštevno TI, potem NAK
poskrbi, da je športnik pisno obveščen o nasprotni analitični ugotovitvi. Obvestilo
vsebuje naslednje sestavine:
a) športnikovo ime in priimek, državo, šport in disciplino;
b) podatek, ali je šlo za kontrolo na tekmovanju ali izven tekmovanja, in datum odvzema;
c) potrditev, da je vzorec A potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo, in podrobnosti o
nedovoljeni snovi, ugotovljeni v vzorcu A;
d) predpis proti dopingu, ki je bil kršen (pravilnik NAK ali/in pravila mednarodne zveze),
ter opis nadaljnjih preiskav, ki bodo opravljene v primeru kršitve predpisov proti
dopingu, če bo to potrebno;
e) morebitne posledice kršitve predpisov proti dopingu;
f) pravico športnika po takojšnji zahtevi analize vzorca B oziroma da se v primeru
neuveljavljanja takšne zahteve šteje, da se je analizi vzorca B odpovedal in da bo
ugotovitev na podlagi vzorca A uporabljena kot dokaz za kršitev predpisov proti
dopingu;
g) datum, čas in kraj za analizo vzorca B, če jo športnik ali NAK zahteva;
h) možnost, da se športniku ali njegovemu zastopniku omogoči prisotnost ob odpiranju
vzorca B ali pri analizi v času, ki ga opredeljujejo Mednarodni standardi za
laboratorije, če se to zahteva;
i) druge zainteresirane strani se obvesti o nasprotnih analitičnih ugotovitvah vzorca A;
j) pravico športnika, da zahteva kopije poročila laboratorija o vzorcu A in B, ki vsebuje
podatke v skladu z Mednarodnimi standardi za laboratorije;
k) pravico športnika, da odgovori na potrditev kršitve predpisov proti dopingu;
l) podrobnosti o začasni izključitvi, v primerih, ko se ta izreče po obravnavi v zvezi z
odločanjem o začasni izključitvi in/ali prednostni obravnavi, če je to potrebno; in
19
03.06.2009
m) pravico športnika do odpovedi pravici do obravnave s priznanjem ugotovljene kršitve
predpisov proti dopingu in posledic kršitve predpisov proti dopingu.
22.2 NAK pošlje obvestilo tudi mednarodni zvezi in WADA. Če se NAK odloči, da
nasprotne analitične ugotovitve ne bo štel za kršitev predpisov proti dopingu, mora o
tem obvestiti športnika, mednarodno zvezo in WADA.
22.3 Na prireditvi, kjer se izreče začasna izključitev, ali v drugih okoliščinah, kjer to
narekuje časovna stiska, se lahko gornje sestavine posredujejo športniku in drugim
pristojnim organizacijam v skladu s členom 14.1 Kodeksa najprej ustno, čemur sledi
pisno obvestilo, kolikor hitro je to mogoče.
Analiza vzorca B
23. člen
23.1 V primeru, da se športnik ali NAK odločita, da se v analizo posreduje vzorec B, NAK
stopi v stik z laboratorijem in potrdi datum in čas analize vzorca B.
23.2 NAK obvesti športnika o času analize vzorca B, ki mora biti opravljena v roku 5
delovnih dni potem, ko je športnik zaprosil za analizo.
23.3 Rok za analizo vzorca B se lahko podaljša na podlagi medsebojnega dogovora med
športnikom, NAK in laboratorijem.
23.4 Športnik ali športnikov zastopnik ima pravico biti prisoten pri identifikaciji, odpiranju
in analizi vzorca B.
23.5 Če se določitve, odpiranja in analize vzorca B ne moreta udeležiti niti športnik niti
njegov zastopnik, NAK ali laboratorij imenuje neodvisno osebo.
23.6 Analiza vzorca B se opravi v istem laboratoriju, testiranje pa opravi drugi analitik kot
pri vzorcu A.
23.7 Če analiza vzorca B ne potrdi analize vzorca A, NAK obvesti športnika, da se vzorec
šteje za negativnega ter ni nadaljnjih ukrepov.
23.8 Če analiza vzorca B potrdi nasprotno analitično ugotovitev vzorca A, NAK nadalje
ukrepa v skladu s tem pravilnikom glede na nasprotno analitično ugotovitev.
Druge kršitve predpisov proti dopingu
24. člen
24.1 Po prejemu poročila uradnika za kontrolo dopinga in/ali druge ustrezne
dokumentacije, ki kaže na morebitno kršitev predpisov proti dopingu, NAK preveri
morebitne nepravilnosti v zadevni dokumentaciji.
24.2 Če so v dokumentaciji nepravilnosti, NAK ugotovi, ali te nepravilnosti lahko
utemeljeno spodbijajo možno kršitev pravil proti dopingu.
20
03.06.2009
24.3 Če nepravilnosti utemeljeno spodbijajo možno kršitev pravil proti dopingu, NAK ne
nadaljuje z ukrepi na osnovi poročila uradnika za kontrolo dopinga.
24.4 Če se NAK odloči, da ne bo nadaljevala z ukrepi na osnovi poročila uradnika za
kontrolo dopinga, o tem nemudoma obvesti športnikovo mednarodno zvezo in WADA.
24.5 Športnik in/ali športnikovo spremljajoče osebje lahko predloži ugovor glede morebitne
kršitve predpisov proti dopingu. NAK ugovor obravnava in preuči, ali je potrebno o
morebitni kršitvi predpisov proti dopingu obvestiti športnika in/ali športnikovo
spremljajoče osebje.
Obveščanje po prvem preverjanju
25. člen
25.1 Ko NAK ugotovi, da poročilo uradnika za kontrolo dopinga in/ali druga
dokumentacija, ki kaže na morebitno kršitev predpisov proti dopingu, ne vsebuje
nepravilnosti, ki bi lahko spodbijale možno kršitev predpisov proti dopingu, potem
poskrbi, da je športnik pisno obveščen o možni kršitvi predpisov proti dopingu.
25.2 Obvestilo vsebuje naslednje sestavine:
a) ime in priimek, državo, šport in disciplino športnika in/ali športnikovega
spremljajočega osebja;
b) povzetek poročila uradnika za kontrolo dopinga in/ali drugo dokumentacijo, ki se
nanaša na konkretno kršitev predpisov proti dopingu;
c) ugotovitev o kršitvi predpisov proti dopingu (predpisi NAK ali/in veljavnimi predpisi
mednarodne zveze);
d) morebitne posledice kršitve predpisov proti dopingu;
e) pravico športnika in/ali športnikovega spremljajočega osebja, da vloži ugovor glede
morebitne kršitve predpisov proti dopingu;
f) druge stranke, ki se jih obvesti o kršitvi predpisov proti dopingu in
g) podrobnosti glede začasne izključitve, obravnave v zvezi z odločanjem o začasni
izključitvi in/ali prednostne obravnave, kadar je predviden izrek začasne izključitve.
25.3 Na prireditvi, kjer se izreče začasna izključitev, ali v drugih okoliščinah, kjer to
narekuje časovna stiska, se lahko zgoraj navedene podrobnosti posredujejo športniku
in/ali spremljajočemu osebju ter drugim pristojnim organizacijam najprej ustno, čemur
sledi pisno obvestilo, kolikor hitro je to mogoče.
Identiteta športnikov
26. člen
26.1 NAK ugotavlja identiteto vseh športnikov, katerih vzorci so pozitivni v nasprotni
analitični ugotovitvi ali gre za morebitno kršitev predpisov proti dopingu, iz obrazca
za kontrolo dopinga in/ali drugih ustreznih dokumentov.
26.2 Identiteta športnika in/ali športnikovega spremljajočega osebja ostane zaupna skozi
ves postopek ravnanja z rezultati. Obvestilo prejme zgolj športnik ali druga oseba, ki
21
03.06.2009
je prekršila predpise proti dopingu. Športnikova nacionalna organizacija proti
dopingu, nacionalna panožna športna zveza, mednarodna zveza ter WADA so
obveščene potem, ko je bilo opravljeno obveščanje po prvem postopku preverjanja.
Začasne obravnave in izključitve
27. člen
27.1 Potem, ko je športnik prejel obvestilo po prvem preverjanju, kot to določa člen 25.2
zgoraj, NAK in/ali pristojna mednarodna zveza športniku izreče začasno izključitev.
27.2 Če se športniku izreče začasna izključitev, se športniku omogoči sledeče:
a) obravnava pred izrekom začasne izključitve;
b) obravnava takoj, ko je to mogoče (v roku 10 dni) po izreku začasne izključitve;
podaljšanje se lahko odobri na osnovi pisnega zahtevka; ali
c) prednostna obravnava čimprej po izreku začasne izključitve.
27.3 Obravnave v zvezi z odločanjem o začasni izključitvi ali prednostne obravnave se
izpeljejo v skladu z 31. in 32. členom in členi 7.5 in 8 Kodeksa. Uporabijo se lahko
tudi posebna navodila glede obravnav.
27.4 Če je bila izrečena začasna izključitev na podlagi nasprotne analitične ugotovitve
vzorca A in je športnik zahteval testiranje vzorca B, ki pa ne potrdi analize vzorca A,
potem se začasna izključitev nemudoma prekliče.
27.5 Če je bila izrečena začasna izključitev na podlagi poročila uradnika za kontrolo
dopinga in/ali druge dokumentacije, ki kaže na morebitno kršitev predpisov proti
dopingu, in je NAK odločil, po predloženem ugovoru športnika, da ni prišlo do kršitve
predpisov proti dopingu, se začasna izključitev nemudoma prekliče.
27.6 Če je bil športnik ali njegova ekipa odstranjena s tekmovanja ali prireditve na podlagi
začasne izključitve, ki pa je bila potem preklicana na podlagi členov 27.4 ali 27.5
zgoraj, in še vedno obstaja možnost, da se športnik ali njegova ekipa vrneta na
tekmovanje ali prireditev, ne da bi to vplivalo na tekmovanje ali prireditev, se
športniku ali njegovi ekipi dovoli nadaljnje sodelovanje na tekmovanju ali prireditvi.
27.7 Če NAK ugotovi, da kršitve predpisov proti dopingu ni bilo, o tem takoj obvesti
športnikovo mednarodno zvezo, nacionalno panožno športno zvezo, nacionalno
organizacijo proti dopingu in WADA.
Potrditev kršitve predpisov proti dopingu
28. člen
28.1 Kadar gre za nasprotno analitično ugotovitev in:
a) test ni bil razglašen za neveljavnega zaradi nepravilnosti na podlagi člena 19.3 tega
pravilnika;
b) prisotnost nedovoljene snovi ni skladna s TI, ki je bila odobrena na podlagi 11. člena
tega pravilnika;
22
03.06.2009
c) športnik ni zahteval analize vzorca B, ali pa je bila analiza vzorca B opravljena in je
potrdila nasprotno analitično ugotovitev vzorca A na podlagi člena 23.8 tega
pravilnika;
d) so bile opravljene nadaljnje preiskave, ki vodijo k sklepu, da je bila storjena kršitev
predpisov proti dopingu in
e) športnik ni predložil nobene informacije ali dokazila glede veljavnosti testa, ki bi
zahtevala nadaljnje preiskave,
potem NAK ugotovi, da gre za kršitev predpisov proti dopingu.
28.2 Če NAK ugotovi, da gre za kršitev predpisov proti dopingu, o tem pisno obvesti osebo,
nacionalno organizacijo proti dopingu te osebe, mednarodno zvezo, nacionalno
panožno športno zvezo in WADA.
28.3 Če NAK ugotovi, da gre za kršitev predpisov proti dopingu, o tej ugotovitvi pisno
obvesti disciplinsko komisijo NAK zaradi izvedbe obravnave v skladu z 31. in 32.
členom tega pravilnika ter veljavnimi predpisi. NAK posreduje disciplinski komisiji
NAK vso ustrezno dokumentacijo glede te ugotovitve.
28.4 Oseba ima pravico do kopij vse dokumentacije v zvezi z ugotovitvijo NAK, da je bila
storjena kršitev predpisov proti dopingu, in NAK jo je na zahtevo dolžan posredovati
tej osebi in/ali njenemu zastopniku.
VIII. DISCIPLINSKI POSTOPEK
Imenovanje disciplinske komisije NAK
29. člen
29.1 Ministrstvo, pristojno za šport, ter izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno
disciplinsko komisijo NAK v naslednji sestavi:
a) predsednik in dva (2) podpredsednika, ki imajo vsi pravno izobrazbo in izkušnje na
področju športnega prava;
b) trije (3) medicinski strokovnjaki z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj in
c) trije (3) dodatni člani, ki so ali so bili športni uradniki ali športniki,
pri čemer bodo vsi imenovani na podlagi dejstva, da lahko vodijo postopek obravnav pošteno,
nepristransko in neodvisno.
29.2 Vsak član disciplinske komisije NAK se imenuje za dobo štirih (4) let.
29.3 V primeru, da eden od članov disciplinske komisije NAK umre ali odstopi, ministrstvo,
pristojno za šport, in izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno osebo, ki zapolni
nastalo prazno mesto. Oseba, ki je bila imenovana na ta način, se imenuje za preostalo
obdobje člana, ki ga nadomesti odboru.
29.4 Člane disciplinske komisije NAK lahko ponovno imenujeta ministrstvo, pristojno za
šport, ter izvršni odbor OKS-ZŠZ.
23
03.06.2009
Pristojnosti disciplinske komisije NAK
30. člen
30.1 Disciplinska komisija NAK je pristojna za obravnavanje in odločanje o vseh zadevah,
ki so povezane z ali izhajajo iz tega pravilnika. Zlasti je disciplinska komisija NAK
pristojna, da odloča o posledicah kršitev predpisov proti dopingu, ki se določijo na
podlagi tega pravilnika.
30.2 Disciplinska komisija NAK je poštena in nepristranska pri opravljanju svojega dela.
30.3 Disciplinska komisija NAK ima vsa potrebna pooblastila za izvajanje svojih nalog.
Obravnave pred disciplinsko komisijo NAK
31.člen
31.1 Če obstaja sum, da je glede na postopek ravnanja z rezultati, opredeljenimi v določbah
17. do 28. člena tega pravilnika, prišlo do kršitve tega pravilnika, posreduje NAK
zadevo disciplinski komisiji NAK v presojo, ali je prišlo do kršitve tega pravilnika in
kakšne naj bodo izrečene posledice v primeru kršitve.
31.2 Predsednik disciplinske komisije NAK oziroma podpredsednik v primeru njegove
odsotnosti, izmed članov disciplinske komisije, imenuje tri (3) člane senata, da
opravijo obravnavo in odločijo v vsakem posameznem primeru. Vsak takšen senat je
sestavljen iz predsednika ali podpredsednika kot predsednika senata, ki obravnavo
vodi, enega strokovnjaka s področja medicine ter enega športnega uradnika ali
športnika.
31.3 Imenovani člani predhodno ne smejo biti vpleteni v konkretno zadevo. Vsak član
razkrije ob imenovanju predsedniku vse podrobnosti, ki bi lahko vplivale na
nepristranskost v zvezi s katerokoli stranko v postopku.
31.4 Športnik ali druga oseba se lahko odpove obravnavi s pisno odpovedjo pravici do
obravnave in s priznanjem kršitve tega pravilnika in s sprejemom posledic, skladno s
določili 34. in 35. člena (Sankcije).
31.5 Disciplinska komisija NAK ima pooblastilo, ob svoji absolutni diskreciji, da imenuje
strokovnjaka, ki pomaga ali svetuje senatu v skladu z njegovimi zahtevami.
31.6 Mednarodna zveza in/ali nacionalna panožna športna zveza, kolikor ne sodeluje v
postopku, nacionalni olimpijski komite, kolikor ne sodeluje v postopku, in WADA
imajo pravico do sodelovanja pri obravnavah disciplinske komisije NAK kot
opazovalci.
31.7 Obravnave se morajo zaključiti čimprej, najkasneje pa v roku treh (3) mesecev po
zaključenem postopku ravnanja z rezultati, kot to določajo določbe 17. do 28. člena
tega pravilnika, razen, kjer veljajo posebne okoliščine.
24
03.06.2009
31.8 Če ni med strankami drugače dogovorjeno, disciplinska komisija NAK:
• prične obravnavo v roku štirinajst (14) dni od prejema obvestila;
• izda pisno odločbo v roku dvajset (20) dni od prejema obvestila in
• poda pisno obrazložitev odločbe v roku trideset (30) dni od prejema obvestila.
31.9 Obravnave, povezana s prireditvijo, se lahko izvedejo prednostno.
Način dela disciplinske komisije NAK
32. člen
32.1 V skladu z določili tega pravilnika lahko disciplinska komisija NAK sama odloča o
načinu dela na svojih obravnavah.
32.2 Obravnave disciplinske komisije NAK so za javnost odprte, razen če disciplinska
komisija NAK ugotovi, da obstajajo razlogi za drugačno odločitev.
32.3 NAK predloži zadevo proti določeni osebi disciplinski komisiji NAK v postopek, in,
kadar NAK tako zahteva, mora nacionalna panožna športna zveza zadevne osebe
pomagati NAK-u.
32.4 Oseba, proti kateri je uveden postopek, ima pravico do odgovora na ugotovljeno
kršitev predpisov proti dopingu in z njo povezane posledice.
32.5 Če stranka ni prisotna na obravnavi po prejemu obvestila, se šteje, da se je odrekla
pravici do sodelovanja na obravnavi. Ta pravica se lahko iz utemeljenih razlogov
ponovno vzpostavi.
32.6 Vsaka stranka ima pravico do zastopanja na obravnavi na lastne stroške.
32.7 Vsaka stranka ima na obravnavi pravico do tolmača, če senat to oceni za potrebno.
Senat določi tolmača in odloči o tem, kdo nosi stroške tolmača.
32.8 Vsaka stranka v postopku ima pravico do predložitve dokazov, vključno s pravico do
predlaganja in zaslišanja prič (senat ima diskrecijsko pravico, da dovoli pričanje po
telefonu ali preko pisnih izjav, bodisi po faksu, elektronski pošti ali na drug način).
32.9 Dejstva v zvezi s kršitvami predpisov proti dopingu se lahko ugotovijo na osnovi
zanesljivih sredstev, vključno s priznanjem. Senat lahko sprejme dokaze, vključno s
posrednimi dokazi, kakor se mu zdi primerno, in ima pravico, da ovrednoti dokaze po
lastni presoji.
32.10 Senat lahko preloži ali prekine obravnavo.
32.11 Senat lahko na zahtevo ene od strank v postopku ali na lastno pobudo zahteva od ene
ali več strank, da pred obravnavo predloži senatu in/ali vsem strankam v postopku
dodatne podrobnosti v zadevi, ki jih bo ta stranka predstavila na obravnavi, vključno s
tem, katere priče namerava predlagati na obravnavi, in ta stranka mora upoštevati ta
navodila.
25
03.06.2009
32.12 Če oseba ne upošteva zahtev in navodil senata, senat obravnavo vseeno opravi. Senat
lahko takšno neupoštevanje zahtev upošteva pri sprejemanju svoje odločitve.
32.13 Obravnave se lahko snemajo. Posnetki ostanejo v lasti in posesti NAK-a.
Odločbe disciplinske komisije NAK
33. člen
33.1 Posvetovanja glede odločitev senata so tajna.
33.2 Ločena mnenja se zabeležijo in pisno obrazložijo. Večinsko mnenje predstavlja tudi
končno odločitev senata.
33.3 Odločba senata se izda pisno, datira in podpiše. Z namenom, da se pospeši zaključek
obravnave, se lahko odločba posreduje brez pisne obrazložitve v skladu s časovnim
razporedom, opredeljenim v členu 31.8. V vsakem primeru, v katerem je obdobje
izločitve odpravljeno na podlagi členov 39.1 in 39.2 (Brez krivde) ali skrajšano na
podlagi člena 39.3 (Lahka malomarnost), se v odločbi obrazloži podlaga za odpravo
ali skrajšanje.
33.4 Odločba senata se pošlje strankam v postopku, WADA, pristojni mednarodni zvezi (in
nacionalnemu olimpijskemu komiteju in nacionalni panožni športni zvezi, ki nista
udeleženca v postopku), čimprej po končani obravnavi.
33.5 Zoper odločbe disciplinske komisije NAK je možna pritožba v skladu s 47. členom
tega pravilnika (Pritožbeni postopek).
IX. SANKCIJE
Samodejna diskvalifikacija rezultatov posameznika
34. člen
Ugotovitev kršitve predpisov proti dopingu na testiranju na tekmovanju samodejno vodi k
diskvalifikaciji rezultatov posameznika, doseženih na tem tekmovanju, z vsemi posledicami,
vključno z odvzemom medalj, točk ali nagrad.
Diskvalifikacija rezultatov na prireditvi, na kateri je bila storjena kršitev predpisov proti
dopingu
35. člen
35.1 Kršitev predpisov proti dopingu na prireditvi ali v povezavi z njo lahko na podlagi
odločitve odgovornega organa prireditve privede do diskvalifikacije vseh rezultatov
posameznega športnika na tej prireditvi z vsemi posledicami, vključno z odvzemom
vseh medalj, točk in nagrad.
35.2 Če športnik dokaže, da kršitve ni storil z naklepom ali malomarnostjo, se športnikovi
26
03.06.2009
rezultati na drugih tekmovanjih ne izločijo, razen če se izkaže, da so športnikovi
rezultati na drugih tekmovanjih, poleg tistih, na katerih je prišlo do kršitve predpisov
proti dopingu, prav tako verjetno posledica športnikove kršitve predpisov proti
dopingu.
Izločitev zaradi nedovoljenih snovi in nedovoljenih postopkov
36. člen
Obdobje izločitve za kršitve člena 8.1 (Prisotnost nedovoljene snovi ali njenih presnovkov ali
označevalcev), člena 8.2 (Uporaba ali poskus uporabe nedovoljenih snovi ali nedovoljenih
postopkov) in člena 8.6 (Posest nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov), se, razen če
so izpolnjeni pogoji za odpravo ali skrajšanje obdobja izločitve v skladu z 38. členom in
členom 39. 1 do 39.6 ali, če so izpolnjeni pogoji za podaljšanje obdobja izločitve v skladu s
členom 39.7, izreče, kot sledi:
Prva kršitev: Dve (2) leti izločitve.
Izločitev zaradi drugih kršitev predpisov proti dopingu
37. člen
37.1 Čas izločitve za druge kršitve predpisov proti dopingu, ki jih ne opredeljuje 36. člen,
znaša:
37.1.1 Za kršitve člena 8.3 (Zavrnitev ali neudeležba pri odvzemu vzorcev) ali člena 8.5
(Poseganje v kontrolo dopinga), znaša čas izločitve dve (2) leti, razen v primeru
izpolnjevanja pogojev iz členov od 39.1 do 39.6, ali v primeru izpolnjevanja pogojev
iz člena 10.6 Kodeksa.
37.1.2 Za kršitve člena 8.7 (Prekupčevanje) ali člena 8.8 (Dajanje nedovoljenih snovi in
nedovoljenih postopkov) je obdobje izločitve najmanj štiri (4) leta pa vse do
doživljenjske izločitve, razen če so izpolnjeni pogoji iz členov 39.1 do 39.6. Kršitev
predpisov proti dopingu, ki vključuje mladoletno osebo, se šteje za posebej hudo
kršitev, in če jo zagreši športnikovo spremljajoče osebje za druge kršitve, razen za
posebne snovi, navedene v. členu 10.3, ima za posledico doživljenjsko izločitev za
takšno športnikovo spremljajoče osebje. Poleg tega se lahko o kršitvah takšnih členov,
ki predstavljajo tudi kršitve nešportnih predpisov, poroča pristojnim upravnim
oziroma pravosodnim organom.
37.1.3 Za kršitev člena 8.4 (Neprijava prebivališča in/ali neopravljeno testiranje), znaša čas
izločitve:
Prva kršitev: izločitev za najmanj eno (1) leto do največ dve (2) leti, glede na stopnjo
krivde športnika.
Odprava ali skrajšanje obdobja izločitve zaradi posebnih snovi v izjemnih okoliščinah
27
03.06.2009
38. člen
38.1 Če lahko športnik ali druga oseba dokaže, kako je posebna snov vstopila v njegovo
telo ali prišla v njegovo posest in da takšna posebna snov ni bila namenjena
izboljšanju športnikovega nastopanja ali prikrivanju uporabe snovi za izboljšanje
nastopa, se obdobje izločitve, kot jo opredeljuje 36. člen, nadomesti, kot sledi:
Prva kršitev: Najmanj ukor brez izločitve za prihodnje prireditve in izločitve za največ
dve (2) leti.
38.2 V opravičilo odprave ali skrajšanja mora športnik ali druga oseba dodatno k njegovi
izjavi predložiti trdna dokazila, ki v zadostni meri senatu potrjujejo odsotnost namere po
izboljšanju športnega nastopanja ali po prikrivanju uporabe snovi za izboljšanje
nastopanja. Stopnja krivde športnika ali druge osebe je osnovno merilo pri ugotavljanju
morebitnega skrajšanja obdobja izločitve.
39. člen
Brez krivde
39.1 Če športnik v konkretnem primeru dokaže, da je prekršek storil brez krivde, se
obdobje izločitve, ki bi bilo sicer lahko izrečeno, odpravi. Če se v športnikovem vzorcu
odkrijejo sledi nedovoljene snovi ali njenega presnovka ali označevalca pri kršitvi
člena 8.1 (Prisotnost nedovoljene snovi), mora športnik prav tako dokazati, kako je
nedovoljena snov vstopila v njegovo telo, če želi doseči odpravo obdobja izločitve.
39.2 V primerih, ko se ta člen uporabi in se obdobje izločitve odpravi, se kršitev predpisov
proti dopingu ne šteje za kršitev izključno v primeru določanja obdobja izločitve pri
večkratnih kršitvah v skladu s 40. členom.
Lahka malomarnost
39.3 Če športnik v konkretnem primeru , dokaže, da gre za primere lahke malomarnosti,
potem se lahko obdobje izločitve skrajša, toda skrajšano obdobje izločitve ne sme biti
krajše kot polovica najkrajšega obdobja izločitve, ki je lahko izrečeno. Če je siceršnje
obdobje izločitve doživljenjsko, je lahko skrajšano obdobje v skladu s tem poglavjem
najmanj 8 let. Če se v športnikovem vzorcu odkrijejo sledi nedovoljene snovi ali
njenega presnovka ali označevalca pri kršitvi člena 8.1 (Prisotnost nedovoljene snovi),
mora športnik prav tako dokazati, kako je nedovoljena snov vstopila v njegovo telo, če
želi doseči skrajšanje obdobja izločitve.
Športnikova bistvena pomoč pri odkrivanju ali utemeljevanju kršitev predpisov proti
dopingu, ki jih zagreši športnikovo spremljajoče osebje in drugi
39.4 Disciplinska komisija NAK oziroma arbitraža NAK lahko pred dokončno odločitvijo
na podlagi 47. člena in členov, ki sledijo (Pritožbe) ali pred iztekom pritožbenega roka
odpravi del obdobja izločitve v konkretnem primeru, kadar je športnik ali druga oseba
28
03.06.2009
zagotovil bistveno pomoč organizaciji proti dopingu, organom kazenskega pregona ali
pristojnemu disciplinskemu telesu, kar pripomore k temu, da organizacija proti
dopingu odkrije ali utemelji kršitve predpisov proti dopingu druge osebe, ali kadar
organ kazenskega pregona ali kakršenkoli disciplinski organ odkrije ali utemelji
kaznivo dejanje ali prekršek drugih predpisov druge osebe. Po dokončni odločitvi na
podlagi 47. člena in členov, ki sledijo (Pritožbe) ali po preteku roka za pritožbo lahko
disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK odpravi le del obdobja izločitve na
podlagi soglasja WADA in pristojne mednarodne zveze. Stopnja, do katere se lahko
sicer veljavno obdobje izločitve odpravi, je odvisna od resnosti kršitve predpisov proti
dopingu, ki jo je zagrešil športnik ali druga oseba, in na pomenu bistvene pomoči, ki jo
je športnik ali druga oseba nudila pri naporu za odpravljanje dopinga v športu.
Odpraviti ni mogoče več kot tri četrtine sicer predpisane izločitve. Če je sicer
predpisano doživljenjsko obdobje izločitve, mora neodpravljeni del v skladu s predpisi
tega poglavja znašati najmanj 8 let. Če Disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK
lahko na podlagi tega člena odpravi katerikoli del izločitve, hkrati nemudoma oblikuje
pisno utemeljitev za svojo odločitev vsaki organizaciji proti dopingu, ki ima pravico
do pritožbe. Če disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK kasneje obnovi katerikoli
del odpravljenega časa izločitve, ker športnik ali druga oseba ni predložila dokazil o
bistveni pomoči, ki je bila sicer pričakovana, se lahko športnik ali druga oseba pritoži
na podlagi člena 47.3 in členov od 48.1 do 48.5.
Priznanje kršitve predpisov proti dopingu brez drugih dokazov
39.5 Kadar športnik ali druga oseba prostovoljno prizna kršitev predpisov proti dopingu,
preden je prejela obvestilo o odvzemu vzorca, ki bi lahko potrdila kršitev predpisov
proti dopingu (ali v primeru drugih kršitev predpisov proti dopingu, razen člena 8.1
pred prejemom prvega obvestila o priznanju kršitve predpisov proti dopingu skladno s
17. in 28. členom) in je takšno priznanje edini zanesljivi dokaz kršitve ob času
priznanja, se lahko čas izločitve skrajša, toda ne za manj kot polovico sicer veljavne
izločitve.
Primeri, ko športnik ali druga oseba dokaže upravičenost do skrajšanja sankcije na
podlagi več določb tega člena
39.6 Pred vložitvijo prošnje v skladu s členi 39.3, 39.4 ali 39.5 se sicer veljavni čas
izločitve določi na podlagi členov 36, 37, 38 in 39.7. Če športnik ali druga oseba
utemelji pravico do skrajšanja ali odpravo časa izločitve na podlagi dveh ali več členov
39.3, 39.4 or 39.5, se lahko čas izločitve skrajša ali odpravi, toda ne pod eno četrtino
sicer predvidenega časa izločitve.
Oteževalne okoliščine, ki lahko povečajo čas izločitve
39.7 Disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK ugotovi, da v konkretnem primeru
kršitve predpisov proti dopingu na podlagi drugih določb razen člena 8.7
(Prekupčevanje) in 8.8 (Dajanje) obstajajo oteževalne okoliščine, ki utemeljujejo, da
se sicer standardno predpisan čas izločitve poveča, se izrek časa izločitve, kot je sicer v
veljavi, poveča na največ štiri leta, razen če športnik ali druga oseba v zadovoljivi
meri senatu dokaže, da ni zavestno kršil predpisov proti dopingu. Športnik ali druga
oseba se lahko izogne izvajanju tega člena, če prizna kršitev predpisov proti dopingu
takoj potem, ko jo disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK sooči s kršitvijo
29
03.06.2009
predpisov proti dopingu.
Večkratne kršitve
40. člen
40.1 Čas izločitve za prvo kršitev predpisov proti dopingu športnika ali druge osebe
opredeljujeta 36. in 37. člen (ki je predmet odprave, skrajšanja ali ukinitve v skladu s
členom 39.7). Za drugo kršitev predpisov proti dopingu se čas izločitve določi, kot je
razvidno iz tabele spodaj.
Druga kršitev
Prva kršitev
SK NPNT LKM St OK TRA
SK 1-4 2-4 2-4 4-6 8-10 10-dož.
NPNT 1-4 4-8 4-8 6-8 10-dož. dož.
LKM 1-4 4-8 4-8 6-8 10-
dož.
dož.
St 2-4 6-8 6-8 8-dož. dož. dož.
OK 4-5 10-dož. 10-dož. dož. dož. dož.
TRA 8-dož. dož. dož. dož. dož. dož.
Definicije za preglednico druge kršitve predpisov proti dopingu:
SK (Skrajšana sankcija za posebne snovi skladno z 38. členom): kršitev predpisov proti
dopingu je bila ali mora biti sankcionirana s skrajšano sankcijo skladno z 38. členom, ker je
vključevala posebno snov ali druge pogoje iz 38. člena.
NPNT (Neprijava in/ali neopravljeno testiranje): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi
morala biti sankcionirana skladno s členom 37.1.3. (Neprijava in/ali neopravljeno testiranje).
LKM (Skrajšana kazen za lahko malomarnost): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi
morala biti sankcionirana skladno s členom 39.3 ker je športnik dokazal lahko malomarnost
skladno s členom 39.3.
St (Standardna kazen skladno s členoma 36 ali 37.1.1): kršitev predpisov proti dopingu je bila
ali bi morala biti sankcionirana skladno s standardno kaznijo dveh let na podlagi člena 36 ali
37.1.1.
OK (Sankcija na podlagi upoštevanja oteževalnih okoliščin): kršitev predpisov proti dopingu
je bila ali bi morala biti sankcionirana skladno z upoštevanjem oteževalnih okoliščin na
podlagi člena 39.7, ker je organizacija proti dopingu ugotovila pogoje skladno s členom 39.7.
PRE (Prekupčevanje in dajanje): kršitev predpisov proti dopingu je bila ali bi morala biti
sankcionirana skladno s členom 37.1.2 o Prekupčevanju ali dajanju.
Izvajanje členov 39.4 in 39.5 za drugo kršitev
40.2 Če športnik ali druga oseba, ki zagreši drugo kršitev predpisov proti dopingu, utemelji
upravičenost do preklica ali do skrajšanja časovnega obdobja izločitve skladno s
členom 39.4 ali členom 39.5, disciplinska komisija NAK ali arbitraža NAK najprej
ugotavlja sicer predpisan čas izločitve v razponu, ki ga določa tabela v členu 40.1, in
30
03.06.2009
potem sprejme ustrezno odpravo ali skrajšanje časa izločitve. Preostali čas izločitve, po
sprejemu preklica ali skrajšanja na podlagi členov 39.4 in 39.5, mora znašati najmanj
eno četrtino sicer predpisanega časa izločitve.
Tretja kršitev predpisov proti dopingu
40.3 Tretji kršitvi predpisov proti dopingu vedno sledi doživljenska izločitev, razen če tretja
kršitev izpolnjuje pogoje za odpravo ali skrajšanje časa izločitve na podlagi 38. člena
ali vključuje kršitev skladno s členom 8.4 (Neprijava in/ali neopravljeno testiranje). V
takšnih posebnih primerih znaša čas izločitve od osem let do doživljenjske izločitve.
Dodatni predpisi za nekatere morebitne večkratne kršitve
40.4 Pri izrekanju kazni na podlagi 40. člena se kršitev predpisov proti dopingu obravnava
kot druga kršitev le, kadar NAK lahko potrdi, da je športnik ali druga oseba zagrešila
drugo kršitev predpisov proti dopingu potem, ko je športnik ali druga oseba prejela
obvestilo v skladu s 7. členom Kodeksa (Ravnanje z rezultati), ali potem, ko je NAK
vložil znatne napore v to, da izroči obvestilo ob prvi kršitvi predpisov proti dopingu.
Če NAK tega ne more potrditi, se šteje, da gre za enotno prvo kršitev in izrečena kazen
temelji na kršitvi, ki se kaznuje bolj strogo; kljub temu se lahko večkratne kršitve
obravnavajo kot dejavnik za odločanje o oteževalnih okoliščinah (člen 39.7).
40.5 Če NAK po tem, ko je sprejela odločitev o prvi kršitvi predpisov proti dopingu, odkrije
dejstva, ki vključujejo kršitev predpisov proti dopingu športnika ali druge osebe, ki je
bila storjena pred obvestilom o prvi kršitvi, izreče NAK dodatno kazen, ki temelji na
kazni, ki bi bila izrečena, če bi se obe storitvi razsojali istočasno. Rezultati na vseh
prireditvah s pretečenim datumom in se nanašajo na prejšnje kršitve predpisov proti
dopingu, se diskvalificirajo na podlagi določb 41. člena. Da bi se izognili oteževalnim
okoliščinam (člen 39.7) na račun časovno predhodnih, a kasneje odkritih kršitev, mora
športnik ali druga oseba prostovoljno in pravočasno priznati prejšnje kršitve predpisov
proti dopingu, in sicer ob prejemu obvestila o prvi kršitvi, za katero je bila obtožena.
Isto pravilo velja tudi, kadar NAK odkrije dejstva, ki vključujejo še eno predhodno
kršitev po tem, ko je bila sprejeta odločitev glede druge kršitve predpisov proti
dopingu.
Večkratna kršitev predpisov proti dopingu v osemletnem obdobju
40.6 V primerih uporabe določbe 40. člena se šteje, da gre za večkratne kršitve, če so
kršitve predpisov proti dopingu storjene znotraj osemletnega (8) obdobja.
Diskvalifikacija rezultatov na tekmovanjih po odvzemu vzorcev
41. člen
41.1 Poleg samodejne diskvalifikacije rezultatov na tekmovanju, na katerem so bili
pozitivni vzorci v skladu s 34. členom tega pravilnika (Samodejna izločitev rezultatov
posameznika), se diskvalificirajo še vsi ostali tekmovalni rezultati, pridobljeni na dan
pozitivnega odvzema vzorca (bodisi na tekmovanju ali izven tekmovanja), ali, ko je
prišlo do druge kršitve predpisov proti dopingu, do začetka katerekoli začasne
izključitve ali obdobja izločitve, razen če pravičnost ne nalaga drugače, z vsemi
31
03.06.2009
nadaljnjimi posledicami, vključno z odvzemom medalj, točk ali nagrad.
41.2 Pogoj za ponovno vključitev po tem, ko je bila ugotovljena kršitev predpisov proti
dopingu, je, da športnik povrne vsa nagradna izplačila, ki so mu bila odvzeta na
podlagi tega člena.
Nakazilo odvzetih nagradnih izplačil
41.3 Če predpisi mednarodne zveze ne določajo, da se odvzeta nagradna izplačila nakažejo
drugim športnikom, se sredstva nakažejo za potrebe povračila stroškov odvzema, ki jih je
imela organizacija proti dopingu pri potrebnih postopkih za povračilo nagradnih zneskov,
potem pa se sredstva porabijo za povračilo stroškov organizacije proti dopingu pri
ravnanju z rezultati v določeni zadevi in nazadnje se morebitni preostanek razporedi na
osnovi predpisov mednarodne zveze.
Pričetek obdobja izločitve
42. člen
42.1 Razen v skladu z določbami spodaj, se obdobje izločitve prične na dan odločitve po
obravnavi, na kateri se odloča o izločitvi, oziroma v primeru, da obravnava ni bila
opravljena, na dan, ko je izločitev sprejeta ali drugače izrečena.
42.2 Obdobje začasne izključitve (bodisi izvršene bodisi prostovoljno sprejete) se prišteva k
skupnemu obdobju izločitve, ki ga je treba odslužiti.
Odlogi/zamude, ki jih ni moč pripisati športniku ali drugi osebi
42.3 Kadar je prišlo do znatne zamude pri obravnavah ali pri drugih vidikih kontrole
dopinga, ki jih ni mogoče pripisati športniku ali drugi osebi, lahko disciplinska
komisija NAK določi začetek teka obdobja izločitve prej, na primer na dan odvzema
vzorca ali z datumom storitve naslednje kršitve predpisov proti dopingu.
Pravočasno priznanje
42.4 Kadar športnik hitro (kar v vseh primerih pomeni, preden športnik ponovno tekmuje)
prizna kršitev predpisov proti dopingu, potem ko ga je NAK soočil s kršitvijo
predpisov proti dopingu, se čas izločitve prične z dnem odvzema vzorca ali z
datumom, ko je bila storjena naslednja kršitev predpisov proti dopingu. Vendar se v
vsakem primeru skladno s tem členom šteje, da športnik ali druga oseba odsluži vsaj
polovico časa izločitve, ki teče od datuma, ko je bila športniku ali drugi osebi izrečena
kazen, ali od datuma, ko je bila določena kazen na obravnavi.
42.5 Če je bila izrečena začasna izključitev in če jo je športnik upošteval, se mu to obdobje
začasne izključitve prišteje h kateremukoli času izločitve, ki mu je bila na koncu
naložena.
42.6 Če športnik prostovoljno pisno privoli v začasno izključitev pri NAK-u in se kasneje
ne udeležuje tekmovanj, se mu to obdobje prostovoljne začasne izključitve prišteje h
kateremukoli času izločitve, ki mu je bila na koncu naložena. Kopija športnikove
32
03.06.2009
privolitve v začasno izključitev se takoj pošlje vsem stranem, ki imajo pravico do
obvestila o morebitni kršitvi predpisov proti dopingu v skladu s členom 14.1.
42.7 Kakršnokoli obdobje pred veljavnim datumom izreka začasne izključitve ali obdobje
prostovoljne začasne izključitve se ne prišteva k času izločitve, ne glede na to, ali se je
športnik odločil, da ne tekmuje, ali ga je izločila njegova ekipa.
Status med izločitvijo
43. člen
43.1 Noben športnik ali druga oseba, ki ji je bilo izrečeno obdobje izločitve, ne sme v času
izločitve sodelovati na kakršen koli način ali v katerikoli vlogi v ekipi OKS-ZŠZ ali
nacionalne športne zveze, tekmovanju ali dejavnosti (razen na uradnem izobraževanju
proti dopingu in v programih rehabilitacije), ki jih organizira in je zanje odgovorna
država podpisnica ali organizacija iz države podpisnice, vključno z nacionalnimi
panožnimi športnimi zvezami ali klubi ali drugimi organizacijami članicami države
podpisnice, vključno nacionalno panožno športno zvezo, ali na tekmovanjih, ki jih
organizira ali zanje odgovarja katerakoli poklicna liga ali katerakoli organizacija,
pristojna za nacionalno ali mednarodno prireditev.
43.2 Oseba, ki ji je bila izrečena sankcija izločitve v trajanju več kot štiri leta, lahko po
končanem obdobju štirih let sankcije sodeluje na lokalnih športnih prireditvah, in sicer
v disciplinah, v katerih ni zagrešila kršitve predpisov proti dopingu, toda le tako dolgo,
dokler športni dogodek ni na takšni ravni, da bi taki osebi omogočala napredovanje
posredno ali neposredno (ali z zbiranjem točk) na tekmovanje na ravni nacionalne
prireditve ali mednarodne prireditve. Oseba, ki je v času izločitve, je v tem času tudi
predmet testiranja.
Kršitev prepovedi udejstvovanje v času izločitve
43.3 Kadar športnik ali druga oseba, ki ji je bil izrečen čas izločitve, krši prepoved
udejstvovanja v času, kot to določa člen 43.1, se rezultati takšnega udejstvovanja
diskvalificirajo in prične čas izločitve, ki je bil izrečen, teči ponovno od začetka in
sicer od datuma kršitve. Novo obdobje izločitve se lahko skrajša na podlagi člena 39.3,
če športnik ali druga oseba dokaže, da gre za lahko malomarnost pri kršitvi
prepovedi udejstvovanja. O tem, ali je športnik ali druga oseba kršila prepoved
udejstvovanja, in o tem, ali je skrajšanje na podlagi člena 39.3 primerno, odloča
organizacija proti dopingu, ki je vodila postopek glede izreka prvotnega časa izločitve.
Zadržanje finančne pomoči v času izločitve
43.4 Za kršitev predpisov proti dopingu, ki ne vključuje skrajšanja kazni zaradi posebnih
snovi na podlagi 38. člena, država podpisnica, članica podpisnice, vključno z
nacionalno panožno športno zvezo in vlado takšni osebi tudi zadrži delež ali vso
finančno pomoč ali druge s športom povezane koristi.
Obnovitveno testiranje
33
03.06.2009
44. člen
44.1 Kot pogoj za ponovno pridobitev ustreznosti ob koncu določenega obdobja izločitve
mora biti športnik med trajanjem obdobja izločitve ali začasne izključitve na voljo za
testiranje zunaj tekmovanja, ki ga opravi NAK, pristojna nacionalna panožna športna
zveza in/ali katerakoli pooblaščena organizacija proti dopingu, in mora na zahtevo dati
točne podatke o prebivališču, kot to določajo členi od 15.4 do 15.8 (Zahteve glede
prebivališča).
44.2 Če se športnik zaradi izreka obdobja izločitve umakne iz športa in je tudi izločen z
registriranih seznamov za testiranje zunaj tekmovanja in bi se takšen športnik pozneje
želel ponovno vključiti v šport, se mu to omogoči šele potem, ko športnik o tem
obvesti NAK, OKS-ZŠZ, pristojno nacionalno panožno športno zvezo in ustrezne
organizacije za boj proti dopingu in je na voljo za testiranje zunaj tekmovanja v
daljšem obdobju, kot je predvideno v členu 15.10, ali v obdobju izločitve, ki mu je
preostalo od datuma, ko se je umaknil iz športa.
Posledice za moštveni šport
45. člen
Testiranje v moštvenih športih
45.1 Če obstaja sum, da je več posameznikov nekega moštva v moštvenih športih kršilo
predpise proti dopingu v skladu s 7. členom (Ravnanje z rezultati) v povezavi z
določeno prireditvijo, odgovorni organ za organizacijo prireditve opravi ciljno
testiranje moštva med tekmovanjem.
Posledice za moštveni šport
45.2 Če je med prireditvijo več članov moštva kršilo pravila proti dopingu, lahko odgovorni
organ prireditve izreče primerno kazen celotni ekipi (npr. odvzem točk, izključitev iz
tekmovanja ali prireditve ali druge kazni) poleg posledic, ki so bile naložene
posameznemu športniku(om), ki so kršili predpise proti dopingu.
Odgovorni organ prireditve lahko uvede strožje posledice za moštveni šport
45.3 Odgovorni organ prireditve lahko za neko prireditev uvede pravila, ki predvidevajo
strožje posledice, kakor so določene v členu 11.2.
Sankcije za nacionalne panožne športne zveze
46. člen
46.1 Nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki ne ravnajo v skladu z določili tega
pravilnika ali ga ne izvajajo, lahko OKS – ZŠZ in/ali ministrstvo, pristojno za šport,
zadrži delež ali vsa finančna in druga nedenarna pomoč.
46.2 OKS – ZŠZ lahko prekliče članstvo ali priznanje nacionalne panožne športne zveze,
34
03.06.2009
dokler pravila nacionalne panožne športne zveze proti dopingu niso skladna s tem
pravilnikom in Kodeksom.
X. PRITOŽBENI POSTOPEK
47. člen
47. 1 Zoper odločbe, ki so bile sprejete na podlagi tega pravilnika, je možna pritožba v
skladu z določbami 47. člena tega pravilnika ali v skladu z določbami Kodeksa.
Takšne odločbe ostanejo v času pritožbe v veljavi, razen če pritožbeni organ ne odloči
drugače.
47. 2 Kadar ima WADA pravico do pritožbe na podlagi 47. člena in pritožbe na končno
odločbo NAK-a, se WADA pritoži neposredno na CAS, ne da bi morala predhodno
izkoristiti vse druge možnosti znotraj postopka NAK.
Pritožbe na odločbe glede kršitev predpisov proti dopingu,
posledice in začasne izključitve
47. 3 Pritožba na odločbo, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, na izrek
sankcije za kršitev predpisov proti dopingu, na odločbo, da ni bilo kršitve predpisov
proti dopingu, na odločbo, da se postopek glede kršitve predpisov proti dopingu ne
more nadaljevati zaradi postopkovnih razlogov (vključno z npr. odredbo); na odločbo
na podlagi člena 43.2 (prepoved udejstvovanja v času izločitve); da NAK ni pristojna za
ukrepanje v primeru domnevne kršitve predpisov proti dopingu in za izrekanje sankcije,
ter na odločbo, da se ne pristopi k nasprotni analitični ugotovitvi ali netipični
ugotovitvi pri kršitvi predpisov proti dopingu, na odločbo, da se ne nadaljuje s
postopkom proti kršitvi predpisov proti dopingu po zaključeni preiskavi na podlagi
člena 7.4, na odločbo o izreku začasne izključitve, ki je rezultat začasne obravnave ali
kršitve členov 27.1 in 27.2, se lahko vloži izključno v skladu z določbami tega člena
47.3.
a) V primerih, ko gre za tekmovanje na mednarodni prireditvi, ali v primerih, ko gre za
športnika mednarodnega razreda, se lahko pritožba vloži izključno pri Mednarodnem
razsodišču za šport (“CAS”) v skladu z določbami, ki veljajo za to razsodišče.
b) V primerih, ki vključujejo športnike nacionalnega razreda, kot jih opredeljujejo
nacionalne organizacije proti dopingu, ki nimajo pravice do pritožbe v skladu s
členom 47.3(a), se pritožba lahko vloži pri arbitraži NAK.
Osebe, ki imajo pravico do pritožbe
48. člen
48.1 Brez poseganja v pristojnost CAS in v skladu z njegovimi pravili, imajo skladno s
členom 47.3(a), pravico do pritožbe na CAS naslednje zainteresirane stranke:
a) športnik ali druga oseba, glede katere je bila izdana odločba, ki je predmet pritožbe;
b) druga stranka v postopku, v katerem je bila izdana odločba, ki je predmet pritožbe;
c) zadevna mednarodna zveza;
d) Mednarodni olimpijski komite ali Mednarodni paraolimpijski komite, v primerih, ko bi
35
03.06.2009
odločba lahko vplivala na olimpijske igre ali na paraolimpijske igre, vključno z
odločitvami o izločitvi glede olimpijskih iger ali paraolimpijskih iger, in
e) WADA.
48.2 V primerih iz člena 47.2(b) imajo pravico do pritožbe pri arbitraži NAK najmanj
naslednje stranke:
a) športnik ali druga oseba, glede katere je bila izdana odločba, ki je predmet pritožbe;
b) druge osebe v zadevi, v kateri je bila sprejeta odločba, ki izkažejo pravni interes
c) zadevna mednarodna zveza;
d) nacionalni olimpijski komite;
e) športnikova nacionalna organizacija proti dopingu in
f) WADA.
48. 3 V primerih iz člena 47.3(b) imajo pravico do pritožbe pri CAS tudi WADA in
mednarodne zveze, ob upoštevanju odločitev, ki jih sprejme arbitraža NAK.
48.4 Edina oseba, ki ima ne glede na določbe tega pravilnika pravico do pritožbe na začasno
izključitev, je športnik ali druga oseba, ki ji je bila izrečena sankcija začasne izključitve.
48.5 Skrajni rok za vložitev pritožbe ali posredovanje WADA je:
a) Enaindvajset (21) dni po zadnjem dnevu, ko je imela katerakoli stran v postopku pravico
do pritožbe, ali
(b) Enaindvajset (21) dni po tem, ko WADA prejme celotni spis glede odločbe..
Nepravočasna odločba NAK-a
48.6 Če v izjemnem primeru NAK ne uspe v razumnem roku, ki ga postavi WADA, sprejeti
odločbe glede tega, ali je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, se lahko WADA
odloči za pritožbo neposredno na CAS, kot da je NAK sprejel odločbo, da ni bilo
kršitve predpisov proti dopingu. Če senat CAS odloči, da je bila storjena kršitev
predpisov proti dopingu in da je WADA ravnala razumno z neposredno pritožbo na
CAS, NAK povrne stroške, ki jih je imela WADA, in stroške njenih odvetnikov za
pripravo pritožbe.
Arbitraža NAK
49. člen
49.1 Ministrstvo, pristojno za šport, in izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno
arbitražo NAK.
49.2 Arbitri se imenujejo za dobo 6 let.
49.3 Arbitražo NAK sestavlja petnajst (15) stalnih arbitrov, in sicer: pet (5) arbitrov - pravnih
strokovnjakov na področju dopinga, pet (5) arbitrov - strokovnjakov medicinske stroke
in pet (5) arbitrov - vrhunskih športnikov (vključno z bivšimi vrhunskimi športniki).
49.4 Arbitražni senat je sestavljen iz petih (5) članov. Posamezni arbitražni senat se oblikuje
tako, da vsaka stranka postopka s stalne liste arbitrov izbere dva člana, ti pa z večino s
stalne liste arbitrov izberejo predsednika senata. Predsednik senata je lahko samo pravni
36
03.06.2009
strokovnjak na področju dopinga.
49.5 V primeru, da eden od članov arbitraže NAK umre ali odstopi, ministrstvo, pristojno za
šport, in izvršni odbor OKS-ZŠZ imenujeta neodvisno osebo, ki zapolni nastalo prazno
mesto. Oseba, ki je bila imenovana na ta način, se imenuje za preostalo obdobje člana,
ki ga nadomesti v arbitraži NAK.
49.6 Arbiter je lahko ponovno imenovan.
Pristojnost arbitraže NAK
50. člen
50.1 Arbitraža NAK ima pooblastila za obravnavanje in odločanje izključno glede tistih
zadev, ki izhajajo iz pritožb na podlagi tega pravilnika. Zlasti ima arbitraža NAK
pooblastila, da odloči o posledicah, ki so izrečene na podlagi tega pravilnika.
50.2 Arbitraža NAK je neodvisna in nepristranska pri izpolnjevanju svojih obveznosti.
50.3 Arbitraža NAK ima vsa pooblastila, potrebna in primerna za izvajanje svojih nalog.
Obravnave pred arbitražo NAK
51. člen
51.1 Oseba, ki ima pravico do pritožbe na odločbo disciplinske komisije NAK, in želi
pravico uveljaviti, mora predložiti pritožbo pri arbitraži NAK v roku (14) dni od dneva
sprejete odločitve disciplinske komisije NAK.
51.2 Imenovani člani arbitražnega senata predhodno ne smejo biti vpleteni v konkretno
zadevo. Še zlasti ne sme biti nobeden od članov predhodno vpleten v postopke z vlogo
za TI ali reševanja kakršnekoli pritožbe istega športnika, ki je stranka v obravnavani
zadevi. Vsak član arbitražnega senata razkrije ob imenovanju predsedniku vse
podrobnosti, ki bi lahko vplivale na nepristranskost v zvezi s katerokoli stranko v
postopku.
51.3 V primeru, da član arbitraže NAK, ki je bil imenovan v arbitražni senat z namenom, da
sodeluje pri obravnavi konkretne zadeve, iz kateregakoli razloga ne želi ali ne more
sodelovati pri obravnavi, lahko predsednik imenuje nadomestnega člana ali nov
obravnavni senat.
51.4 Arbitraža NAK ima vsa pooblastila, ob svoji absolutni diskreciji, da imenuje
strokovnjaka, ki pomaga ali svetuje arbitraži v skladu z njenimi zahtevami.
51.5 NAK ima pravico sodelovati pri postopkih in obravnavah arbitraže NAK kot
udeleženec.
51.6 Mednarodna zveza in/ali nacionalna panožna športna zveza, kolikor ne sodeluje v
postopku, nacionalni olimpijski komite, kolikor ne sodeluje v postopku, in WADA
imajo pravico do sodelovanja pri obravnavah arbitraže NAK kot opazovalci.
37
03.06.2009
51.7 Obravnave na podlagi tega člena se morajo zaključiti čimprej, najkasneje pa v roku
treh (3) mesecev po sprejeti odločitvi disciplinske komisije NAK, razen, kjer veljajo
posebne okoliščine.
51.8 Obravnave v zvezi s prireditvami se lahko opravijo prednostno.
Postopek pred arbitražo NAK
52. člen
52.1 Glede na določila tega pravilnika lahko arbitraža NAK sama odloča o načinu svojega
dela.
52.2 Obravnave arbitraže NAK so odprte za javnost, razen če arbitraža NAK odloči, da gre
za posebne okoliščine, ki narekujejo nasprotno odločitev.
52.3 Pritožnik predstavi svoje razloge, nasprotna stranka ali stranke pa lahko vložijo
odgovor na pritožbo.
52.4 Če katera od strank ni prisotna na obravnavi po prejemu obvestila, se šteje, da se je
odrekla pravici do sodelovanja na obravnavi. Ta pravica se lahko iz utemeljenih
razlogov ponovno vzpostavi.
52.5 Vsaka stranka ima pravico do zastopanja na obravnavi na lastne stroške.
52.6 Vsaka stranka ima na obravnavi pravico do tolmača, če senat to oceni za potrebno.
Senat določi tolmača in odloči o tem, kdo nosi stroške tolmača.
52.7 Vsaka stranka v postopku ima pravico do predložitve dokazov, vključno s pravico do
predlaganja in zaslišanja prič (predmet diskrecijske pravice senata je, da dovoli
pričanje po telefonu ali preko pisnih izjav, bodisi po faksu, elektronski pošti ali na
drug način).
52.8 Dejstva v zvezi s kršitvami predpisov proti dopingu se lahko ugotovijo na osnovi
zanesljivih sredstev, vključno s priznanjem. Arbitraža NAK lahko sprejme dokaze,
vključno s posrednimi dokazi, po svoji lastni presoji, in ima pravico, da ovrednoti
dokaze po lastni presoji.
52.9 Arbitraža NAK lahko preloži ali prekine obravnavo.
52.10 Arbitraža NAK lahko na zahtevo ene od strank v postopku ali na lastno pobudo
zahteva od ene ali več strank, da pred obravnavo predloži senatu in/ali vsem strankam
v postopku dodatne podrobnosti v zadevi, ki jih bo ta stranka predstavila na obravnavi,
vključno s tem, katere priče namerava predlagati na obravnavi, in ta stranka mora
upoštevati ta navodila.
52.11 Če stranka ne upošteva zahtev in navodil arbitraže NAK, senat obravnavo vseeno
opravi. Senat lahko takšno neupoštevanje zahtev upošteva pri sprejemanju svoje
odločitve.
38
03.06.2009
52.12 Obravnave se lahko snemajo. Posnetki ostanejo v lasti in posesti NAK.
Odločbe Arbitraže NAK
53. člen
53.1 Posvetovanja glede odločitev arbitraže NAK so tajna.
53.2 Ločena mnenja se zabeležijo in pisno obrazložijo. Večinsko mnenje predstavlja tudi
končno odločitev arbitraže NAK.
53.3 Odločba arbitraže NAK se izda pisno, datira in podpiše ter vsebuje kratko
obrazložitev. V vsaki zadevi, v kateri je obdobje izločitve odpravljeno na podlagi
členov 39.1 in 39.2 (Brez krivde) ali skrajšano na podlagi člena 39.3 (Lahka
malomarnost), se v odločbi obrazloži podlaga za odpravo ali skrajšanje.
53.4 Odločba arbitraže NAK se pošlje strankam v postopku in NAK-u, če ta ni udeležen v
postopku, čimprej po končani obravnavi.
Pritožbe na odločitve glede odobritve ali zavrnitve TI
54. člen
54.1 Na odločitve NAK o zavrnitvi TI, ki jih WADA ni spremenila, se lahko športnik
mednarodnega razreda pritoži izključno na CAS, na arbitražo NAK pa se pritožba vloži,
če športnik ni športnik mednarodnega razreda. Če arbitraža NAK spremeni odločitev o
zavrnitvi TI, se na takšno odločitev lahko pritoži WADA pri CAS. V arbitraži NAK, ki
obravnava pritožbe na podlagi tega člena, ne smejo biti člani OTI.
54.2 Na odločitev WADA o spremembi odobritve ali zavrnitve TI se lahko pred CAS, v
skladu s pravili CAS, pritoži le športnik ali NAK.
54.3 Kadar NAK ne ukrepa na ustrezno predloženo vlogo za TI v razumnem roku, se lahko
neodločitev NAK-a šteje kot zavrnitev in služi kot osnova za vložitev pritožbe na
podlagi tega člena.
Pritožbe na odločitve, sprejete na podlagi 46. člena
55. člen
Na odločitve NAK, sprejete na podlagi 46. člena tega pravilnika (Sankcije za nacionalne
panožne športne zveze), se lahko izključno na CAS pritoži prizadeta nacionalna panožna
športna zveza.
XI. POROČANJE
56. člen
39
03.06.2009
Poročanje o TI
56.1 NAK nemudoma poroča o vsaki TI, ki je bila odobrena športniku (razen tistih
športnikov, ki niso na registriranem seznamu za testiranje NAK-a), pristojni mednarodni
zvezi, športnikovi nacionalni panožni športni zvezi in WADA.
Poročanje o testiranju
56.2 NAK posreduje WADA tekoče informacije o prebivališču športnikov. WADA omogoči
dostop do te informacije ostalim organizacijam proti dopingu, ki imajo pooblastila za
testiranje športnikov.
56.3 NAK poroča WADA o vseh testiranjih na tekmovanju in izven tekmovanja, kakor hitro je
to mogoče po tem, ko so bila ta testiranja opravljena.
56.4 Te informacije se vedno ohranjajo v strogi tajnosti; uporabljajo se izključno za
načrtovanje, koordiniranje ali izvedbo testiranja in se uničijo potem, ko ne služijo več
svojemu namenu.
Poročanje o ravnanju z rezultati
56.5 Ko nacionalna panožna športna zveza prejme nasprotno analitično ugotovitev o enem
od svojih športnikov, mora NAK v svojem imenu sporočiti naslednje informacije
mednarodni zvezi in WADA najkasneje ob koncu postopka, kot je opisano v 19. členu
tega pravilnika (Začetni pregled glede nasprotnih analitičnih ugotovitev): športnikovo
ime in priimek, državo, šport in disciplino, ali je bil test opravljen na tekmovanju ali
izven tekmovanja, datum odvzema vzorca in laboratorijski rezultat. Iste stranke je treba
redno obveščati o statusu in ugotovitvah, vključno z ravnanji z rezultati, obravnavami in
pritožbami.
56.6 Če športnik zahteva analizo vzorca B, NAK o rezultatih te analize obvesti mednarodno
zvezo in WADA.
56.7 Glede vsakega primera, v katerem je bilo obdobje izločitve odpravljeno na podlagi
členov 39.1 in 39.2 (Brez krivde) ali skrajšano na podlagi člena 39.3 (Lahka
malomarnost), NAK posreduje kopije obrazložene odločitve mednarodni zvezi in
WADA.
Poročanje v skladu s Kodeksom
56.8 NAK letno objavi splošno statistično poročilo o svoji dejavnosti glede kontrole dopinga
v koledarskem letu in pošlje kopijo WADA.
XII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
57. člen
NAK, športnikova nacionalna organizacija proti dopingu ali druga nacionalna panožna
40
03.06.2009
športna zveza, disciplinska komisija NAK ali katerakoli druga oseba ne sme javno razkriti ali
javno poročati o identiteti športnika, čigar vzorci so bili pozitivni v nasprotnih analitičnih
ugotovitvah, ali o osebah, ki so bile osumljene kršitve predpisov proti dopingu, ki izhajajo iz
tega pravilnika, dokler ni končano administrativno preverjanje, kot to določata člena 19.1 in
24.1 tega pravilnika. NAK objavi javno poročilo o obstoju primera proti dopingu najkasneje
dvajset (20) dni po tem, ko je bilo na obravnavi na podlagi 31. in 32. člena tega pravilnika
(Disciplinski postopek) ugotovljeno, da je bila storjena kršitev predpisov proti dopingu, ali pa,
ko obravnava ni bila opravljena. Ta objava vsebuje ime vpletene osebe in obrazložitev
odločitve.
XIII. MEDSEBOJNO PRIZNAVANJE ODLOČB
58. člen
Priznavanje odločb, ki izhajajo iz tega pravilnika
58.1 Brez poseganja v pristojnost drugih protidopinških pravil morajo vse organizacije proti
dopingu in vse njihove pridružene organizacije članice priznavajo vse odločbe
disciplinske komisije NAK ali CAS ali arbitraže NAK glede kršitve predpisov proti
dopingu v pristojnosti NAK, in te organizacije tudi zagotovijo potrebne ukrepe, da so te
odločbe učinkovite, pri čemer imajo pravico do pritožbe.
Priznavanje odločb drugih organizacij
58.2 NAK, nacionalne športne organizacije, disciplinska komisija NAK in arbitraža NAK
priznavajo in spoštujejo vsa testiranja, TI in rezultate obravnav ali druge razsodbe
katerekoli podpisnice Kodeksa, ki so skladne s Kodeksom in so v pristojnosti
podpisnice, pri čemer imajo pravico do pritožbe.
58.3 NAK in nacionalne panožne športne zveze lahko priznajo enaka dejanja drugih
organizacij, ki niso sprejele Kodeksa, če so pravila teh organizacij skladna s Kodeksom.
XIV. ČASOVNA OMEJITEV POSTOPKA
59. člen
Po osmih letih od dneva kršitve predpisov proti dopingu proti športniku ali drugi osebi ni več
mogoče začeti postopka zaradi kršitve predpisov proti dopingu v skladu s tem pravilnikom.
XV. FINANCIRANJE
60. člen
60.1 Sredstva za delovanje NAK zagotovita ustanovitelja.
60.2 Sredstva za kontrolo dopinga izven programa NAK zagotovi organizator tekmovanja.
41
03.06.2009
XVI. SPREMEMBE & RAZLAGA PRAVILNIKA
61. člen
Spremembe
61.1 NAK je odgovorna za nadzor nad izvajanjem in potrebnimi spremembami določb tega
pravilnika, vključno z implementacijo sprememb Kodeksa. Pri tem procesu sodelujejo
vsi udeleženci in nacionalne panožne športne zveze.
61.2 Spremembe tega pravilnika, ki jih predlaga NAK, sprejmeta izvršni odbor OKS-ZŠZ in
ministrstvo, pristojno za šport. NAK sproti obvešča nacionalne panožne športne zveze o
vseh spremembah.
61.3 Spremembe pravilnika začnejo veljati in jih nacionalne panožne športne organizacije
začnejo izvajati tri mesece po sprejemu sprememb, razen če ni v spremembah pravilnika
drugače določeno.
Razlaga
61.4 Naslovi členov v tem pravilniku se uporabljajo zgolj zaradi preglednosti in se ne štejejo
za vsebinski del tega pravilnika oziroma nimajo vpliva na vsebino določb, na katere se
nanašajo.
61.5 DEFINICIJE in standardi so sestavni del tega pravilnika.
61.6 Razen, kadar je navedeno drugače, se sklicevanje na člene nanaša na člene tega
pravilnika.
61.7 Ta pravilnik se vedno interpretira in uporablja kot neodvisno in avtonomno besedilo na
način, ki je konsistenten z veljavnimi določbami Kodeksa. Komentarji k različnim
določbam Kodeksa se uporabljajo, kadar je to potrebno zaradi lažjega razumevanja in
interpretacije tega pravilnika.
XVII. INFORMACIJE IN OBVESTILA
62. člen
Informacije
62.1 V zvezi z izvajanjem tega pravilnika se šteje, da se vsaka oseba, ki je posredovala
informacijo katerikoli organizaciji ali osebi v skladu s tem pravilnikom, strinja s tem, da
lahko takšno informacijo pristojna organizacija ali oseba uporabi za namene izvajanja
tega pravilnika.
Obvestila
62.2 V zvezi z vsemi obvestili v tem pravilniku veljajo določbe člena 62.2 do 62.6
42
03.06.2009
(Obvestila).
62.3 Vsak športnik z registriranega seznama za testiranje NAK-a je dolžan posredovati NAKu
naslov, na katerega se mu lahko pošiljajo obvestila; v primeru spremembe naslova je
športnik dolžan o tem obvestiti NAK.
62.4 Obvestila se športniku z registriranega seznama za testiranje NAK-a pošiljajo po redni
pošti na naslov, ki ga je NAK-u posredoval športnik. Šteje se, da so takšna obvestila
dostavljena po preteku treh (3) delovnih dni od datuma pošiljanja.
62.5 Obvestilo drugim športnikom ali drugim osebam se pošlje po redni pošti na naslov, ki ga
je posredoval ta športnik ali oseba. Šteje se, da so takšna obvestila dostavljena po
preteku treh (3) delovnih dni od datuma pošiljanja.
62.6 NAK lahko, po predhodnem dogovoru z naslovnikom, kot alternativo ali pa kot dodatno
možnost k obvestilu po redni pošti, uporabi tudi druge načine komunikacije, vključno z,
na primer, telefaksom, elektronsko pošto ali telefonom.
XVIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI, VELJAVNOST IN ZAKONODAJA
63. člen
Začetek veljavnosti
63.1 Ta pravilnik začne veljati, ko ga predhodno potrdita oba ustanovitelja NAK-a. Z
začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik proti dopingu NAK u dne
29. 10. 2008.
63.2 Ta pravilnik se ne uporablja za nazaj, za zadeve, ki so se začele pred datumom začetka
veljavnosti tega pravilnika. Izjemni ugovori, pritožbe in vloge za obnovo, ki so se začele
v okviru prejšnjih predpisov proti dopingu NAK, nacionalnega olimpijskega komiteja ali
nacionalne panožne športne zveze, se zaključijo na podlagi določb tega pravilnika in se
te odločitve smiselno priznajo v okviru tega pravilnika. Obdobja izjemnih izključitev v
okviru prejšnjih predpisov proti dopingu NAK, nacionalnega olimpijskega komiteja ali
nacionalne panožne športne zveze se priznajo tudi v okviru tega pravilnika.
Veljavnost
63.3 Kakršnokoli odstopanje od tega pravilnika ali postopkov v skladu s pravilnikom ne
more razveljaviti ugotovitev, odločitev ali rezultatov, razen če je odstopanje tako, da
povzroča dvom v vsebino teh ugotovitev, odločitev ali rezultatov.
63.4 Če se ugotovi, da je kakšna določba tega pravilnika iz kateregakoli razloga nepopolna,
neizvedljiva ali nezakonita, ostane ta pravilnik še naprej v veljavi, razen take določbe, ki
se šteje za izbrisano v delu, v katerem je nepopolna, neizvedljiva ali nezakonita.
63.5 Vsa dejanja bona fide, ki jih stori katerakoli oseba pri izvajanju tega pravilnika, ostanejo
veljavna, tudi če se kasneje ugotovi, da je prišlo do pomanjkljivosti glede imenovanja,
usposobljenosti ali pooblastil osebe, ki je tako ravnala.
43
03.06.2009
Veljavna zakonodaja
64. člen
64.1 Za vsa vprašanja, ki so povezana s tem pravilnikom, se smiselno uporablja veljavna
zakonodaja Republike Slovenije.
64.2 Šteje se, da ta pravilnik predstavlja arbitražni dogovor, pri tem pa vsi postopki pred
disciplinsko komisijo NAK skladno z 32. členom, ali pred arbitražo NAK skladno z 52.
členom, predstavljajo arbitražne postopke s sedežem na ozemlju Republike Slovenije,
za katerega velja zakon, ki ureja arbitraže v Republiki Sloveniji.
64.3 V skladu z veljavno zakonodajo se bo kar v največji dovoljeni meri:
a) upoštevalo izključno določbe 47. člena tega pravilnika v primeru kateregakoli preverjanja
tega pravilnika ali odločbe, sprejete na podlagi tega pravilnika, in se ne bo zatekalo k
sodišču ali kakšnemu drugemu telesu; in
b) za vse udeležence se šteje, da so se odrekli pravici do pritožbe ali do iskanja preverjanja ali
drugega preizkusa katerekoli odločbe, ki jo je sprejela disciplinska komisija NAK, arbitraža
NAK-a, ali senat CAS-a v skladu s tem pravilnikom.
64.4 Nad tem pravilnikom in nad vsemi odločitvami, sprejetimi na njegovi podlagi, so
izključno pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.
Omejitev obveznosti
64.5 Nihče iz NAK-a ali njegov član, direktor, uradnik, zaposleni, agenti, predstavniki in
druge osebe, vključene v delovanje tega pravilnika, nima na kakršen koli način kakšne
obveznosti do dejanj ali do opuščenih dejanj v dobri veri v povezavi s politiko
uveljavljanja tega pravilnika.
44
03.06.2009
PRILOGA 1
DEFINICIJE
Arbitraža NAK: Razsodišče, ki ga imenujeta ministrstvo, pristojno za šport, ter izvršni odbor
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez zaradi reševanja pritožb na odločitve
disciplinske komisije NAK.
Brez krivde: Športnikova trditev, da ni vedel oziroma sumil in tudi ne bi mogel vedeti ali
sumiti, kljub največji pazljivosti, da je bil vzel/uporabil ali mu je bila ponujena nedovoljena
snov ali nedovoljen postopek.
Brez predhodnega obvestila: Kontrola dopinga, ki poteka brez predhodnega opozorila
športniku in kjer je športnik neprenehoma nadzorovan od prvega obvestila dalje o
zagotavljanju vzorca.
CAS: Mednarodno razsodišče za šport.
Ciljno testiranje: Izbor športnikov za testiranje, kjer se izbere specifične športnike ali skupine
športnikov na nenaključni osnovi za testiranje ob določenem času.
Disciplinska komisija NAK: Odbor, ki ga imenujeta ministrstvo, pristojno za šport,
ter izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez
zaradi reševanja zadev glede domnevnih kršitev tega pravilnika.
Ekipa NOK: katerakoli slovenska olimpijska ekipa ali druga ekipa, ki jo izbere OKS.
Izločitev: Glej posledice kršitev predpisov proti dopingu zgoraj.
Izven tekmovanja: Kontrola dopinga, ki se ne izvaja na tekmovanju.
Javna razgrnitev ali javno poročilo: Ima za cilj razdelitev oziroma razširitev informacije
splošni javnosti ali osebam, razen osebam, ki imajo pravico do obvestila že prej, skladno s 14.
členom Kodeksa.
Kodeks: Svetovni kodeks proti dopingu, prvič sprejet 5. marca 2003, in njegove kasnejše
dopolnitve.
Kontrola dopinga: Vsi koraki ali postopki, ki vključujejo načrtovanje razporeditve testiranja
do končnega stanja v primeru pritožbe, vključno z vsemi koraki in s postopki medtem, kot na
primer določbe o informaciji glede prebivališča, odvzemu vzorcev in ravnanju z njimi,
laboratorijski analizi, izjemah zaradi uporabe v terapevtske namene, ravnanju z izvidi in
obravnavi.
Lahka malomarnost: Športnikova trditev, da je njegova krivda, ko gledamo celotne okoliščine
in ko upoštevamo kriterije, ki veljajo v primerih “brez krivde”, majhnega pomena v odnosu do
kršitve pravil proti dopingu.
Mednarodna prireditev: Prireditev, na kateri je za izvedbo odgovorna organizacija
mednarodni olimpijski komite, mednarodni paraolimpijski komite, mednarodna zveza,
organizacija za pripravo velikih mednarodnih prireditev ali druga mednarodna organizacija
45
03.06.2009
ali če ta organizacija imenuje tehnično osebje za prireditev.
Mednarodni standard: Standard, ki ga je sprejela WADA v podporo Kodeksu. Spoštovanje
mednarodnega standarda (v nasprotju z drugim alternativnim standardom, s prakso in
postopkom) zadostuje za ugotovitev, da so bili postopki, ki jih zajemajo mednarodni
standardi, primerno izvedeni.
Mladoletnik: Fizična oseba, ki se ne šteje za polnoletno skladno z veljavno zakonodajo njene
države prebivanja.
Moštveni šport: Šport, pri katerem je dovoljeno zamenjati igralca med tekmovanjem.
Na tekmovanju: Če ni določeno drugače v pravilih mednarodne zveze ali druge organizacije
proti dopingu, je “testiranje na tekmovanju” testiranje, pri katerem športnik izbran za odvzem
vzorca v zvezi z določenim tekmovanjem.
Nacionalna organizacija proti dopingu: Organ/i, ki so jim države določile prvenstveno
pooblastilo in odgovornost za sprejemanje in izvajanje pravil boja proti dopingu, za
usmerjanje jemanja vzorcev, za vodenje izvidov in izvajanje zasliševanj na nacionalni ravni.
To vključuje ustanovo, ki jo imenuje večje število držav, da delujejo kot regionalna
organizacija proti dopingu za te države. Če tega ni/-so storila/-e organizacija/-e nosilka/-e
javne/-ih oblasti, je odgovorni organ nacionalni olimpijski komite ali njegov pooblaščenec. Za
potrebe tega pravilnik je ta organ NAK.
Nacionalna panožna športna zveza: Društvo za posamezno športno panogo, ki je včlanjeno v
Olimpijski komite Slovenije ali v mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih
določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
Nacionalna prireditev: Športna prireditev, ki vključuje športnike mednarodnega in
nacionalnega razreda in ki ni mednarodna prireditev.
Nacionalni olimpijski komite: Organizacija, ki jo priznava mednarodni olimpijski komite.
Izraz nacionalni olimpijski komite zajema tudi nacionalno športno konfederacijo v tistih
državah, kjer nacionalna športna konfederacija izvaja naloge, tipične za nacionalni olimpijski
komite, na področju boja proti dopingu.
NAK: Nacionalna antidopinška komisija.
Nasprotna analitična ugotovitev (pozitiven rezultat): Poročilo laboratorija ali druge od WADA
priznane ustanove za testiranje, ki skladno z Mednarodnimi standardi za laboratorije in
ustrezno tehnično dokumentacijo v vzorcu ugotavlja prisotnost nedovoljenih snovi ali njihovih
presnovkov (metabolitov) ali označevalcev (markerjev) (vključno s povečano prisotnostjo
endogenih snovi), ali dokaz o uporabi nedovoljenega postopka.
Nedovoljeni postopek: Vsak postopek s takšnim opisom na seznamu nedovoljenih snovi in
postopkov.
Nedovoljene snovi: Vsaka snov, ki je tako opisana na seznamu nedovoljenih snovi in
postopkov.
46
03.06.2009
Neodvisni opazovalni program: Skupina opazovalcev, ki pod nadzorom WADA opazuje in
nadzoruje postopek kontrole dopinga na določeni prireditvi in ji o svojih opažanjih poroča.
Če opravlja WADA testiranje na določeni prireditvi, morajo biti opazovalci pod nadzorom
neodvisne organizacije.
Organizacija proti dopingu: Podpisnica, ki je odgovorna za sprejetje predpisov, za začetek
izvajanja ali uveljavljanje kateregakoli dela postopka kontrole dopinga. To na primer
vključuje tudi mednarodni olimpijski komite, mednarodni paraolimpijski komite, organizacijo
za pripravo velikih športnih prireditev, ki izvajajo testiranje na njihovih prireditvah, WADA,
mednarodne športne zveze in nacionalne organizacije za boj proti dopingu.
Organizacije za pripravo velikih mednarodnih prireditev: Celinske organizacije nacionalnih
olimpijskih komitejev in drugih mednarodnih organizacij za več športov, ki delujejo kot
odgovorne organizacije za katero koli kontinentalno, regionalno ali drugo mednarodno
prireditev.
Oseba: Fizična oseba ali organizacija ali drug organ.
Odbor za TI (Komisija za zdravstveno varstvo športnikov): odbor za terapevtske izjeme, ki
deluje v okviru NAK.
Označevalec – marker: Spojina, skupina spojin ali bioloških parametrov, ki označujejo
uporabo nedovoljenih snovi ali nedovoljenih postopkov.
Podpisnice: Tiste organizacije, ki Kodeks podpišejo in se strinjajo z njegovim izvajanjem,
vključno z mednarodnim olimpijskih komitejem, mednarodnim paraolimpijskim komitejem,
nacionalnimi olimpijskimi komiteji, organizacijami za velike športne prireditve, nacionalnimi
organizacijami za boj proti dopingu in WADA.
Posest: Dejanska, fizična posest ali posredna posest (ki jo najdemo samo v primerih, ko ima
oseba izključni nadzor nad nedovoljenimi snovmi/postopki ali nad objekti, kjer obstaja
nedovoljena snov ali postopek); v primerih, ko oseba nima izključnega nadzora nad
nedovoljenimi snovmi/postopki ali nad objekti, kjer obstaja nedovoljena snov ali postopek, se
posredna posest ugotavlja le, če je oseba vedela za prisotnost nedovoljene snovi/postopka in je
nameravala izvajati nadzor nad njim. Vendar se v primerih, ko gre samo za posest, ne šteje za
kršitev predpisov proti dopingu, če je oseba pred prejemom kakršnegakoli obvestila o tem, da
je kršila pravila proti dopingu, izvedla določene ukrepe, s katerimi je želela pokazati, da nikoli
ni nameravala imeti posesti, in se je tudi odpovedala posesti z jasno izjavo pri organizaciji
proti dopingu.
Poskus: Namerno sodelovanje pri dejanjih, ki predstavljajo pomemben korak, ki vodi h kršitvi
predpisov proti dopingu. Pogoj je, da ne obstoji kršitev predpisov proti dopingu, ki temelji
samo na poskusu kršitve pravil, če človek zavrne poskus, preden je poskus ugotovila tretja
oseba, ki ni bila vključena v poskus.
Posledice kršitev predpisov proti dopingu: Kršitev predpisov proti dopingu športnika ali
drugega človeka ima lahko eno izmed naslednjih posledic:
(a) Diskvalifikacija pomeni, da so športnikovi rezultati zlasti na tekmovanjih in na prireditvah
neveljavni z vsemi posledicami, kot so vrnitev medalje, točk in nagrad; (b) Izločitev pomeni,
da je športnik ali drug človek izločen iz sodelovanja na kateremkoli tekmovanju ali iz druge
47
03.06.2009
dejavnosti oziroma financiranja, kot to določa člen 10.9 Kodeksa (Status med neustreznostjo);
in (c) Začasna izključitev pomeni, da je športnik ali drug človek začasno izločen iz
sodelovanja na kateremkoli tekmovanju do končne odločitve na obravnavi, ki se vodi skladno
z 8. členom Kodeksa (Pravica do pravične obravnave).
Prekupčevanje: Prodajanje, dajanje, transportiranje, prodajanje, razdeljevanje ali razpečevanje
nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka športniku neposredno ali posredno ali preko
ene ali več tretjih oseb; ta definicija ne vključuje dejanj “bona fide” medicinskega osebja, ki
vsebuje nedovoljene snovi ali nedovoljene postopke, ki so uporabljeni na originalen način v
terapevtske namene ali druge zakonite terapevtske namene.
Presnovek – metabolit: Katerakoli snov, pridobljena s procesom biotransformacije.
Prireditev: Niz individualnih tekmovanj, ki jih vodi skupni organ (npr. olimpijske igre,
svetovna prvenstva FINA ali Panameriške igre.
Registrirani seznam za testiranje: Seznam vrhunskih športnikov, ki jih posebej ustanovi vsaka
mednarodna zveza in nacionalna organizacija proti dopingu, ki so podvrženi testiranju na
tekmovanju in tudi testiranju zunaj tekmovanja kot del razporeditve testiranja mednarodne
zveze ali nacionalne organizacije proti dopingu.
Seznam nedovoljenih snovi in postopkov: Seznam WADA, ki določa nedovoljene snovi in
nedovoljene postopke.
Športnik: Katerikoli človek, ki sodeluje v športnih dejavnostih na mednarodni ravni (kot jih
opredeljuje vsaka posamezna mednarodna zveza) ali na nacionalni ravni (kot jih opredeljuje
vsaka nacionalna protidopinška organizacija, vključno, ampak ne omejeno, z osebami na
registriranem seznamu za testiranje) in katerikoli drugi tekmovalec v športu, ki je pod
pristojnostjo katere koli podpisnice ali druge športne organizacije, ki je sprejela Kodeks.
Športnik mednarodnega razreda: Športnik, ki ga je ena ali več mednarodnih zvez uvrstila na
Registrirani seznam za testiranje določene mednarodne zveze.
Športnikovo spremljajoče osebje: Kateri koli trener, menedžer, agent, vodja ekipe, funkcionar,
zdravnik ali paramedicinski delavec, ki sodeluje pri zdravljenju ali pri pomoči športniku ali
pri njegovih pripravah na športno tekmovanje.
Tekmovanje: Posamezna dirka, tekma, igra ali posamezno atletsko tekmovanje. Na primer,
finale olimpijskega teka na 100 metrov v atletiki. Za dirke na prizoriščih in druga atletska
tekmovanja, kjer se podeljujejo dnevne nagrade ali druge vmesne nagrade, se razlike med
tekmovanjem in prireditvijo določijo skladno z opredelitvami veljavnih pravil mednarodne
zveze.
Testiranje: Del procesa kontrole dopinga, ki vsebuje tudi načrtovanje razporeditve testiranja,
jemanje vzorcev, ravnanje z vzorci in prevoz vzorcev do laboratorija.
TI: Terapevtska izjema.
Udeleženec: Vsak športnik ali športnikovo spremljajoče osebje.
48
03.06.2009
Uporaba: Uporaba, jemanje, vnašanje, vbrizgavanje ali prehranjevanje na kakršenkoli način
katerekoli nedovoljene snovi ali nedovoljenega postopka.
Vmešavanje: Spremeniti za neprimeren cilj ali na neprimeren način; izvajati neprimeren vpliv;
oviranje, zavajanje ali zapletanje v kakršnokoli zavajajoče obnašanje zaradi spreminjanja
izvidov ali preprečevanje izvedbe normalnih postopkov.
Vzorec/primerek: Biološko tkivo, zbrano za potrebe kontrole dopinga.
Začasna izključitev: Glej posledice kršitev predpisov proti dopingu zgoraj.
WADA: Svetovna agencija proti dopingu; fundacija, ki je bila ustanovljena na podlagi
švicarskega civilnega zakonika v Lausanni, 10. novembra 1999, in katerakoli nacionalna
organizacija proti dopingu, pogodbenica WADA.
© 2024 slolifeguard.com | O piškotkih
FB
Telefon Facebook